งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มิถุนายน 2565
28
มิถุนายน 2565
29
มิถุนายน 2565
30
กรกฎาคม 2565
01
8:00 - 12:00
โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายละเอียด : ดำเนินงาน โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
กรกฎาคม 2565
02
มิถุนายน 2565
30