งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)
BACHELOR OF ARCHITECTURE PROGRAM IN ARCHITECTURE

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตร 5 ปี ได้รับการรับรองปริญญาในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 170 หน่วยกิต (ข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร) (แผนการศึกษา)

ปรัชญาของหลักสูตร : ผลิตบัณฑิตในวิชาชีพสถาปัตยกรรมที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพสามารถวิเคราะห์ เข้าใจ ตระหนักรู้ในสถานการณ์ของโลก รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้บูรณาการศาสตร์ทางด้านสถาปัตยกรรมและที่เกี่ยวข้อง เพื่อการออกแบบที่สอดคล้องกับภูมิสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  :   

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใต้แนวความคิดภูมิสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
  2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการประยุกต์ใช้แนวความคิดระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) ในการออกแบบสถาปัตยกรรม
  3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการออกแบบสถาปัตยกรรมและสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
  4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในด้านการก่อสร้าง วัสดุการก่อสร้าง การควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้มีทักษะและความสามารถในการทำงานร่วมกับบุคลากรทางวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมและบุคลากรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
  5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจด้านการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมและสามารถประยุกต์การประกอบวิชาชีพสู่การเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรมและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (Entrepreneurship)

คุณสมบัติ : 

  • กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) แผนการเรียนวิทย์-คณิต ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX 2.50 ขึ้นไป
  • กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.ทางแผนกประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX 2.50 ขึ้นไป

อาชีพรองรับหลังสำเร็จการศึกษา : สถาปนิก / นักออกแบบ / นักสร้างสรรค์ / อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ การก่อสร้างและงานสร้างสรรค์ต่าง ๆ / งานการออกแบบของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน / ประกอบอาชีพอิสระ

เหมาะสำหรับ : ผู้สนใจในงานออกแบบสถาปัตยกรรม ภายใต้แนวความคิดภูมิสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยใช้แนวความคิดระเบียบวิธีวิจัยในการสร้างสรรค์ เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสนับสนุนการออกแบบสถาปัตยกรรม

ทุน : ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์, กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.)

ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่าย(ต่อภาคการศึกษา) : 23,000 บาท

สนใจสมัครเรียน และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : admissions.mju.ac.th

ปรับปรุงข้อมูล : 6/9/2566 8:45:20     ที่มา : งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 6321

กลุ่มข่าวสาร : อื่นๆ

ข่าวล่าสุด

พิธีมอบทุนการศึกษาบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกนกพรรณ ตุงคบุรี นักศึกษาสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 5 ที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2566 จำนวน 20,000 บาท จาก บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)     โดยได้ทำพิธีมอบทุนการศึกษา ไปเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหาร บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มอบทุนการศึกษา โดยมี อาจารย์ ดร. โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในนามผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาดังกล่าวด้วย
25 สิงหาคม 2566     |      364
สโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนานักศึกษา สำหรับผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2566
     ในระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2566 ตัวแทนสโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2566โดย นายภูมิปัญญา บุญสวัสดิ์ นายกสโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ประจำปี 2566 และนายทินกร บุญพา กรรมการสโมสนักศึกษาฯเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนานักศึกษา สำหรับผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี, สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จังหวัดนนทบุรี และมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี     เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้แก่ผู้นำนักศึกษา โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการพัฒนานักศึกษา การบริหารจัดการ และการดำเนินกิจกรรมนักศึกษาในลักษณะเดียวกันของนักศึกษาในแต่ละสถาบัน รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้นำนักศึกษาต่างสถาบันอีกด้วยขอขอบคุณภาพบางส่วนจาก : กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา
25 สิงหาคม 2566     |      350
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม จัดโครงการค่ายอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2566
     เมื่อวันเสาร์ที่ 5 และวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2566 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการค่ายอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเสริมสร้างและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เก่ง ดี และมีความสุข ทั้งด้านการพัฒนาวิชาชีพ ความใฝ่รู้ ความคิดสร้างสรรค์ จิตสาธารณะต่อสังคม และทักษะศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์นอกห้องเรียน ในเรื่องทักษะในการดำเนินชีวิต ทักษะทางสังคม รวมทั้งมีปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นผู้นำ มีความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยการประยุกต์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การปฏิบัติและพัฒนาสังคม ชุมชน ให้ได้รับประโยชน์สุขอย่างยั่งยืน ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านวิชาชีพกับหน่วยงานภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย     ภายในกิจกรรมมีการจัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ“ปลูกต้นไม้ในหัวใจ จากผืนดินสู่แผ่นฟ้า” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรจง สมบูรณ์ชัย หมอต้นไม้และกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยได้รับความร่วมมือจาก คณาจารย์ บุคลากร และสโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ     ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ ภักดี รองคณบดีฝ่ายพันธกิจพิเศษและเครือข่าย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และกล่าวรายงานโดย อาจารย์พรทิพย์ จันทร์ราช ผู้ช่วยคณบดี
6 สิงหาคม 2566     |      342
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม จัดพิธีมอบเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี 2566 และมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณให้แก่นักศึกษา
     วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดมอบเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี 2566 และมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณให้แก่นักศึกษาโดยมีนักศึกษาที่ได้รับ1. เหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี 2566 จำนวน 31 คน2. ได้รับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ ผู้นำนักศึกษา จำนวน 17 คน3. ได้รับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล การประกวดออกแบบฉากหลังพิธีครอบอครูกิ๋นอ้อ ประจำปี 2566 จำนวน 3 คน4. ได้รับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล โครงการประกวดการออกแบบ MJU Co Plus Space อาคารอเนกประสงค์ เพื่อกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับคนรุ่นใหม่ จำนวน 5 คน     ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รองธิการบดี เป็นผู้มอบเหรียญรางวัลเรียนดี และอาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร เป็นผู้มอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณให้แก่นักศึกษา
6 สิงหาคม 2566     |      296