งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
BACHELOR OF ARCHITECTURE PROGRAM IN ARCHITECTURE

สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) ได้รับการรับรองปริญญาในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม

หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  170 หน่วยกิต (ข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร)

ปรัชญาของหลักสูตร : ผลิตบัณฑิตในวิชาชีพสถาปัตยกรรมที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพ

สามารถวิเคราะห์ เข้าใจ ตระหนักรู้ในสถานการณ์ของโลก รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้บูรณาการศาสตร์ทางด้านสถาปัตยกรรมและที่เกี่ยวข้อง เพื่อการออกแบบที่สอดคล้องกับภูมิสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  :   

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใต้แนวความคิดภูมิสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
  2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการประยุกต์ใช้แนวความคิดระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) ในการออกแบบสถาปัตยกรรม
  3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการออกแบบสถาปัตยกรรมและสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
  4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในด้านการก่อสร้าง วัสดุการก่อสร้าง การควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้มีทักษะและความสามารถในการทำงานร่วมกับบุคลากรทางวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมและบุคลากรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
  5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจด้านการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมและสามารถประยุกต์การประกอบวิชาชีพสู่การเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรมและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (Entrepreneurship)

คุณสมบัติ : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. แผนกสาขาวิชาสถาปัตยกรรม และสาขาวิชาช่างก่อสร้าง) ผลการเรียน GPA 2.50 ขึ้นไป

อาชีพรองรับหลังสำเร็จการศึกษา : สถาปนิก / นักออกแบบ / นักสร้างสรรค์ / อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ การก่อสร้างและงานสร้างสรรค์ต่าง ๆ / งานการออกแบบของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน / ประกอบอาชีพอิสระ

เหมาะสำหรับ : ผู้สนใจในงานออกแบบสถาปัตยกรรม ภายใต้แนวความคิดภูมิสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยใช้แนวความคิดระเบียบวิธีวิจัยในการสร้างสรรค์ เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสนับสนุนการออกแบบสถาปัตยกรรม

ทุน : ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

สนใจสมัครเรียน และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : admissions.mju.ac.th

ปรับปรุงข้อมูล : 4/10/2564 15:16:43     ที่มา : งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 141

กลุ่มข่าวสาร : อื่นๆ

ข่าวล่าสุด

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
              คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ของคณะ เพื่อเป็นการหาแนวทางในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ โดยวิเคราะห์สภาพการณ์ขององค์กรในปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นการทบทวนแผนกลยุทธ์ และแผนการดำเนินงาน แผนกลยุทธ์ทางด้านการเงิน ตลอดจนเพื่อให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการกำหนดแผนการดำเนินงานของคณะ รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และรับทราบแนวทางปฏิบัติงานจากคณะผู้บริหารคณะ
19 พฤศจิกายน 2564     |      38
วาระครบรอบ 15 ปี วันสถาปนาคณะสถาปัตย์ฯ “ฅน ต้น แบบ”
         ด้วยในวันที่ 5 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนา ซึ่งในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นี้ เป็นวาระครบรอบ 15 ปี ที่คณะได้มีการพัฒนาบัณฑิตเพื่อมุ่งสู่วิชาการและวิชาชีพ ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ในวาระดังกล่าวจึงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้มีการจัดกิจกรรมเชิงบูรณาการทางวิชาการกับศิลปวัฒนธรรม เพื่อเปิดโอกาสให้มีการสานความสัมพันธ์ในระดับหลักสูตร บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพเกี่ยวข้อง ตลอดจนการเล่าขานถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของคณะให้เกิดการรับรู้และร่วมสร้างความภาคภูมิในความเป็นอัตลักษณ์โดยองค์รวม          ซึ่งในปีนี้ได้มีการคัดเลือกศิษย์เก่าของคณะที่มีผลงานโดดเด่น เพื่อสร้างแรงบันดาลใจสู่การเป็น “ฅน + ต้น + แบบ” ครบรอบ 15 ปี 15 บุคคลต้นแบบ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชน และนับเป็นโอกาสที่จะเชื่อมโยงความสัมพันธ์อันดี ความรัก และความสามัคคี ระหว่างคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และผู้ประกอบการ องค์กรภายนอก ที่เป็นเครือข่ายทางด้านวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้มอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณให้กับศิษย์เก่า “ฅน + ต้น + แบบ” โดยมีรายนาม ดังต่อไปนี้   สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์      1. อาจารย์พิศาล ตันสิน รุ่นที่ 1      2. คุณชุมพล ปรัง รุ่นที่ 4      3. คุณบุญรักษ์ ธนเจริญโรจน์ รุ่นที่ 6      4. คุณประหยัด ชินราช รุ่นที่ 7      5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธราวุฒิ บุญเหลือ รุ่นที่ 10      6. คุณจักรกริช โล่ห์ติวิกุล รุ่นที่ 15   สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม      1. คุณวิทยา กาญจนโกศล รุ่นที่ 1      2. คุณธีร์ นันทวริศ รุ่นที่ 1      3. คุณภูริทัต คุณุรัตน์ รุ่นที่ 3      4. คุณแสงธรรม นิสสภา รุ่นที่ 3      5. คุณจิรเศรษฐ์ ยกดี รุ่นที่ 4      6. คุณพลัง สิทธิถาวร รุ่นที่ 4   สาขาวิชาสถาปัตยกรรม      1. คุณจักรพันธ์ จันทร์ศรี รุ่นที่ 1      2. คุณวิชชานนท์ เกษตร รุ่นที่ 4      3. คุณวุฒิชัย ใจเสมอ รุ่นที่ 7
5 พฤศจิกายน 2564     |      125
ร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ รองศาสตราจารย์ ดร.นพมณี โทปุญญานนท์
                เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 อาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย อาจารย์พรทิพย์ จันทร์ราช ผู้ช่วยคณบดี และนายธวัชชัย มานิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี เป็นตัวแทนของคณะร่วมวางพวงหรีดเพื่อแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ  รองศาสตราจารย์ ดร.นพมณี โทปุญญานนท์ อดีตอาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็ง โดยทางเจ้าภาพได้ตั้งบำเพ็ญกุศล ณ วัดลัฏฐิวัน (วัดพระนอนขอนตาล) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
25 ตุลาคม 2564     |      16