งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
BACHELOR OF ARCHITECTURE PROGRAM IN ARCHITECTURE

สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) ได้รับการรับรองปริญญาในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม

หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  170 หน่วยกิต (ข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร)

ปรัชญาของหลักสูตร : ผลิตบัณฑิตในวิชาชีพสถาปัตยกรรมที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพ

สามารถวิเคราะห์ เข้าใจ ตระหนักรู้ในสถานการณ์ของโลก รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้บูรณาการศาสตร์ทางด้านสถาปัตยกรรมและที่เกี่ยวข้อง เพื่อการออกแบบที่สอดคล้องกับภูมิสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  :   

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใต้แนวความคิดภูมิสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
  2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการประยุกต์ใช้แนวความคิดระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) ในการออกแบบสถาปัตยกรรม
  3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการออกแบบสถาปัตยกรรมและสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
  4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในด้านการก่อสร้าง วัสดุการก่อสร้าง การควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้มีทักษะและความสามารถในการทำงานร่วมกับบุคลากรทางวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมและบุคลากรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
  5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจด้านการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมและสามารถประยุกต์การประกอบวิชาชีพสู่การเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรมและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (Entrepreneurship)

คุณสมบัติ : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. แผนกสาขาวิชาสถาปัตยกรรม และสาขาวิชาช่างก่อสร้าง) ผลการเรียน GPA 2.50 ขึ้นไป

อาชีพรองรับหลังสำเร็จการศึกษา : สถาปนิก / นักออกแบบ / นักสร้างสรรค์ / อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ การก่อสร้างและงานสร้างสรรค์ต่าง ๆ / งานการออกแบบของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน / ประกอบอาชีพอิสระ

เหมาะสำหรับ : ผู้สนใจในงานออกแบบสถาปัตยกรรม ภายใต้แนวความคิดภูมิสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยใช้แนวความคิดระเบียบวิธีวิจัยในการสร้างสรรค์ เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสนับสนุนการออกแบบสถาปัตยกรรม

ทุน : ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

สนใจสมัครเรียน และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : admissions.mju.ac.th

ปรับปรุงข้อมูล : 4/10/2564 15:16:43     ที่มา : งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 995

กลุ่มข่าวสาร : อื่นๆ

ข่าวล่าสุด

โครงการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมที่ 1"เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน"
      เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมที่ 1 เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมของอาคารเรียนและบริเวณโดยรอบคณะ รวมไปจนถึงการซ่อมบำรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน สร้างบรรยากาศภายในคณะให้เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ก่อนการเปิดภาคเรียน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับคณะและมหาวิทยาลัยเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การเป็น Green University และ Green Office
11 พฤษภาคม 2565     |      11
มอบทุนช่วยเหลือแก่นักศึกษาของคณะที่ประสบอุบัติเหตุ
     เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ตัวแทนผู้บริหารและคณจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ นำโดย อาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร คณบดี, อาจารย์พรทิพย์ จันทร์ราช ผู้ช่วยคณบดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรี เหมสันต์ และอาจารย์สุระพงษ์ เตชะ ได้มอบทุนช่วยเหลือแก่ นายจะชี อาส่า นักศึกษารหัส 6319101002 ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน ที่ได้ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้ม เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะ ทำให้มีอาการเลือดคั่งในสมอง และได้รับการผ่าตัดสมอง ซึ่งในขณะนี้ ได้พักรักษาตัวอยู่ ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีญาติของนักศึกษาคนดังกล่าวเป็นตัวแทนผู้รับมอบทุนช่วยเหลือในครั้งนี้
7 พฤษภาคม 2565     |      8
ร่วมรายการถ่ายทอดสด MJU TALK “ปลูกเรือนถูกทิศชีวิตมีสุข”
     เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.00 น. อาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้เข้าร่วมเป็นแขกรับเชิญในรายการถ่ายทอดสด MJU TALK หัวข้อ “ปลูกเรือนถูกทิศชีวิตมีสุข” ซึ่งเป็นรายการวาไรตี้ทอล์ค ที่จัดขึ้นโดย ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยได้ร่วมเสวนา พูดคุย แลกเปลี่ยน และให้ความรู้ ในประเด็น ดังต่อไปนี้ - การปรับฮวงจุ้ยอย่างไรให้ปัง “ปลูกเรือนถูกทิศชีวิตมีสุข” - ศาสตร์ด้านการออกแบบสภาพแวดล้อมนั้นสำคัญกับคุณภาพชีวิตอย่างไร - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้เหมือนหรือต่างจากสถาบันอื่นอย่างไร - หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ - การเตรียมตัวเข้าเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ซึ่งมีการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ Youtube Channel : MAEJO UNIVERSITY และ Facebook Page MJUChiangmai
7 พฤษภาคม 2565     |      5
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการประหยัดพลังงานเบื้องต้น”
     เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมในหลักสูตร “เทคนิคการประหยัดพลังงานเบื้องต้น” ซึ่งเป็นกิจการภายใต้โครงการสำนักงานสีเขียว Green Office โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิกานต์ ปุระพรหม หัวหน้าศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนทางสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม (RIS-AE) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในครั้งนี้ ผ่านการประชุมออนไลน์โปรแกรม Microsoft Teams โดยมีบุคลากรและนักศึกษาของคณะ รวมไปถึงบุคลากรจากส่วนงานอื่นๆภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก      ซึ่งวิทยากรได้บรรยายให้ความรู้เรื่อง "สถาปัตยกรรมกับการประหยัดพลังงาน" โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ สถานการณ์พลังงานโลกและประเทศไทย การประหยัดพลังงานเบื้องต้น Passive Hibrid การออกแบบอาคารประหยัดพลังงานขั้นสูง (การนำศาสตร์วิจัยสู่การออกแบบจริง) และเกณฑ์การประเมินอาคารเขียว
7 พฤษภาคม 2565     |      11