งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประวัติความเป็นมา

     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University) เมื่อปี พ.ศ.2521 เดิมเป็นภาควิชาตกแต่งบริเวณและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ ในปี พ.ศ. 2527 เปลี่ยนชื่อเป็นภาควิชาภูมิทัศน์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เริ่มเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 2 ปี สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ (Landscape Technology) พ.ศ.2538 เปิดรับเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม (Landscape Architecture)

     ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2549 ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2547 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศการพัฒนานักศึกษาระดับอุดมศึกษาตามความต้องการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาทางด้านสถาปัตยกรรมและสาขาทางด้านการออกแบบสิ่งแวดล้อมให้มีมาตรฐานทางด้านวิชาการและวิชาชีพมาตรฐานจากสภาสถาปนิกแห่งประเทศไทย

     ปัจจุบัน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดสอนทั้งหมด 5 หลักสูตร ประกอบด้วยหลักสูตรปริญญาตรีจำนวน 3 หลักสูตรและหลักสูตรระดับปริญญาโทจำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้
ปีการศึกษา 2527 เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
ปีการศึกษา 2538 เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม
ปีการศึกษา 2550 เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
ปีการศึกษา 2552 เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ปีการศึกษา 2553 เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี สาขาวิชาการออกแบบและวางแผนสิ่งแวดล้อม
ปีการศึกษา 2558 เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม

สีประจำคณะ น้ำตาลทอง  Aureus Brown  หมายถึง   ชื่อของต้นไม้สีทองซึ่งปลูกไว้ที่ด้านหน้าของอาคารปฏิบัติการภูมิทัศน์ฯ ซึ่งมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Buhnia aureifolia K.& S.S. Larsen คำว่า aureifolia แปลว่า ใบไม้สีทอง มาจากคำว่า aureo (สีทอง) +folia (ใบไม้) จึงนำคำว่า Aureus (เป็นคำ adj.) มาใช้เพื่อให้สื่อถึงสีของต้นไม้

ที่ตั้ง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร  อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290


ปรัชญา

ยึดฐานคิดการออกแบบสิ่งแวดล้อมที่ดีตามบริบทของพันธกิจ และยุทธศาสตร์ ภายใต้กรอบแนวคิดภูมิเศรษฐกิจและสังคม ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงสู่การพัฒนาพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

วิสัยทัศน์

“ผู้นำด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมเชิงนิเวศที่ดีในระดับนานาชาติ”

พันธกิจ

1. มุ่งพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ (Research & Design)
2. มุ่งพัฒนางานตามกรอบพันธกิจหลัก และงานยุทธศาสตร์ (MOC & SPO)
3. มุ่งพัฒนาหลักสูตรในระบบ และหลักสูตรทางเลือก (Education & Learning)
4. เสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ (Learning Space)
5. สร้างคลังความรู้ทางวิชาการ และวิชาชีพ ด้านการออกแบบสิ่งแวดล้อม (Knowledge Tank)