งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
รองคณบดีฝ่ายพันธกิจพิเศษและเครือข่าย
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ
ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารและธุรการ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
พนักงานขับรถยนต์
ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

หัวหน้างานคลังและพัสดุ
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการเงินและบัญชี

หัวหน้างานงานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ
นักวิชาการศึกษา

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
นักวิชาการศึกษา

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย