งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กรกฎาคม 2565
23
ทั้งวัน
โครงการค่ายอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2564-2565
สถานที่ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายละเอียด :
กรกฎาคม 2565
24
ทั้งวัน
โครงการค่ายอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2564-2565
สถานที่ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายละเอียด :
กรกฎาคม 2565
25
กรกฎาคม 2565
26
กรกฎาคม 2565
27
กรกฎาคม 2565
25