งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กรกฎาคม 2565
26
กรกฎาคม 2565
27
กรกฎาคม 2565
28
8:30 - 16:30
โครงการ Archmju Tutor
สถานที่ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายละเอียด : โครงการ Archmju Tutor จัดโดย สโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
กรกฎาคม 2565
29
8:30 - 16:30
โครงการ Archmju Tutor
สถานที่ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายละเอียด : โครงการ Archmju Tutor จัดโดย สโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
กรกฎาคม 2565
30
กรกฎาคม 2565
28
8:30 - 16:30
โครงการ Archmju Tutor
สถานที่ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายละเอียด : โครงการ Archmju Tutor จัดโดย สโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม