งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียดกำหนดการวัดชุดครุย ประจำปี 2561

     กำหนดการวัดขนาดชุดครุยสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4,5 หลักสูตร 4,5 ปี (รหัส 57), ชั้นปีที่ 2 หลักสูตร 2 ปี (รหัส 59) และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ทางคณะทำงานประสานงานบัณฑิต ประจำปี 2560 ขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทราบ ดังนี้

ขั้นตอนและการดำเนินการ
     1. นักศึกษารหัส 57 (หลักสูตร 4 ปี) และรหัส 59 (หลักสูตร 2 ปี) ที่เสร็จสิ้นจากการฝึกสหกิจศึกษา หรือนักศึกษาที่ยังไม่ได้ไปฝึกสหกิจศึกษาในภาคการศึกษานี้ สามารถเข้ารับบริการวัดขนาดชุดครุยได้ตามวัน เวลา และสถานที่ตามกำหนดการที่แนบมานี้
     2. สำหรับนักศึกษาที่กำลังอยู่ในระหว่างการฝึกสหกิจศึกษาหรือไม่สะดวกที่จะเข้ารับบริการได้ตามวันและเวลาที่กำหนด สามารถเลือกดำเนินการได้ ดังนี้
          2.1 สามารถ download แบบฟอร์มการวัดขนาดชุดครุยได้ที่เพจ facebook : "งานประสานงานบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้" หรือเพจ "องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้" โดยสามารถไปวัดชุดครุยตามแบบฟอร์มดังกล่าวด้วยตนเองได้ที่ร้านตัดเย็บทั่วไป แล้วส่งข้อมูลขนาดชุดครุยได้ที่ "ห้ององค์การนักศึกษา ศูนย์กิจการนักศึกษา ชั้น 2 (โซนหลัง) อาคารอำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่" ภายในวันที่ 20 ธ.ค. 2560 เท่านั้น (**โดยนักศึกษาสามารถฝากข้อมูลให้เพื่อนนักศึกษาหรือนักศึกษารุ่นน้องแจ้งข้อมูลแทนได้ หากไม่สะดวกเข้ามาส่งข้อมูลด้วยตนเอง**) กรณีที่ไม่สะดวกตาม (2.1) ให้ดำเนินการตาม (2.2)
          2.2 สามารถเข้ารับบริการวัดขนาดชุดครุยได้อีกครั้งในปีถัดไป (ห้วงเดือนตุลาคม 2561) ซึ่งรายละเอียดกำหนดการและการดำเนินการต่าง ๆ จะขึ้นอยู่กับการดำเนินการของคณะทำงานในปีถัดไป
     3. สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) สามารถเข้ารับบริการได้ในช่วงเวลาที่ท่านสะดวกภายในวันและเวลาตามกำหนดการที่แนบมานี้ แต่หากไม่สะดวกที่จะดำเนินการภายในวันและเวลาที่กำหนด สามารถดำเนินการตาม ข้อ (2.1) หรือ (2.2) ได้
     4. สำหรับนักศึกษาที่ตกค้าง (ไม่ได้วัดชุดครุยในปีที่ผ่านมา) ซึ่งจะเข้ารับปริญญาบัตรในปีนี้ (2561) ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แล้วดำเนินการตามข้อ 2. (2.1) แต่ให้นำข้อมูลขนาดชุดส่งให้ร้านเกษราโดยตรง (ติดต่อร้านเกษรา : 053-420908)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประสานงานบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปรับปรุงข้อมูล : 14/12/2560 13:37:56     ที่มา : งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1446

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

พิธีมอบทุนการศึกษาบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกนกพรรณ ตุงคบุรี นักศึกษาสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 5 ที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2566 จำนวน 20,000 บาท จาก บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)     โดยได้ทำพิธีมอบทุนการศึกษา ไปเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหาร บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มอบทุนการศึกษา โดยมี อาจารย์ ดร. โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในนามผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาดังกล่าวด้วย
25 สิงหาคม 2566     |      223
สโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนานักศึกษา สำหรับผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2566
     ในระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2566 ตัวแทนสโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2566โดย นายภูมิปัญญา บุญสวัสดิ์ นายกสโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ประจำปี 2566 และนายทินกร บุญพา กรรมการสโมสนักศึกษาฯเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนานักศึกษา สำหรับผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี, สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จังหวัดนนทบุรี และมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี     เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้แก่ผู้นำนักศึกษา โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการพัฒนานักศึกษา การบริหารจัดการ และการดำเนินกิจกรรมนักศึกษาในลักษณะเดียวกันของนักศึกษาในแต่ละสถาบัน รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้นำนักศึกษาต่างสถาบันอีกด้วยขอขอบคุณภาพบางส่วนจาก : กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา
25 สิงหาคม 2566     |      219
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม จัดโครงการค่ายอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2566
     เมื่อวันเสาร์ที่ 5 และวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2566 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการค่ายอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเสริมสร้างและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เก่ง ดี และมีความสุข ทั้งด้านการพัฒนาวิชาชีพ ความใฝ่รู้ ความคิดสร้างสรรค์ จิตสาธารณะต่อสังคม และทักษะศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์นอกห้องเรียน ในเรื่องทักษะในการดำเนินชีวิต ทักษะทางสังคม รวมทั้งมีปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นผู้นำ มีความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยการประยุกต์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การปฏิบัติและพัฒนาสังคม ชุมชน ให้ได้รับประโยชน์สุขอย่างยั่งยืน ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านวิชาชีพกับหน่วยงานภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย     ภายในกิจกรรมมีการจัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ“ปลูกต้นไม้ในหัวใจ จากผืนดินสู่แผ่นฟ้า” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรจง สมบูรณ์ชัย หมอต้นไม้และกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยได้รับความร่วมมือจาก คณาจารย์ บุคลากร และสโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ     ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ ภักดี รองคณบดีฝ่ายพันธกิจพิเศษและเครือข่าย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และกล่าวรายงานโดย อาจารย์พรทิพย์ จันทร์ราช ผู้ช่วยคณบดี
6 สิงหาคม 2566     |      223
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม จัดพิธีมอบเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี 2566 และมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณให้แก่นักศึกษา
     วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดมอบเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี 2566 และมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณให้แก่นักศึกษาโดยมีนักศึกษาที่ได้รับ1. เหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี 2566 จำนวน 31 คน2. ได้รับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ ผู้นำนักศึกษา จำนวน 17 คน3. ได้รับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล การประกวดออกแบบฉากหลังพิธีครอบอครูกิ๋นอ้อ ประจำปี 2566 จำนวน 3 คน4. ได้รับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล โครงการประกวดการออกแบบ MJU Co Plus Space อาคารอเนกประสงค์ เพื่อกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับคนรุ่นใหม่ จำนวน 5 คน     ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รองธิการบดี เป็นผู้มอบเหรียญรางวัลเรียนดี และอาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร เป็นผู้มอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณให้แก่นักศึกษา
6 สิงหาคม 2566     |      183