งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

     นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 31 ทุน  ดังนี้

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ จำนวน 13 ทุน ได้แก่
 1. นางสาวชมพูนุท ต๊ะเสาร์ รหัสนักศึกษา 5819101308
 2. นายชุติพันธ์ สิงห์โทราช รหัสนักศึกษา 5819101310
 3. นางสาวปิยนุช แซ่ลี้ รหัสนักศึกษา 5819101318
 4. นางสาวโยษิตา มาปัน รหัสนักศึกษา 5819101321
 5. นางสาวรัตติกาล ฤทธิคุณ รหัสนักศึกษา 5819101323
 6. นายพุทธกร รินนายรักษ์ รหัสนักศึกษา 5919101340
 7. นางสาวมณทิรา วิจารณ์พล รหัสนักศึกษา 5919101344
 8. นางสาวมธุรดา สุริยากิจ รหัสนักศึกษา 5919101345
 9. นางสาวมนัญชยา แข็งแรง รหัสนักศึกษา 5919101346
 10. นางสาวมานิตา การะกัน รหัสนักศึกษา 5919101347
 11. นายนิติกร ปวงย้อยแก้ว รหัสนักศึกษา 6019101011
 12. นายภูผา อุดมปิยะนันท์ รหัสนักศึกษา 6019101015
 13. นายเอกชัย ชะนะผล รหัสนักศึกษา 6019101031
 • สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม จำนวน 9 ทุน ได้แก่
 1. นางสาวพีรยา ศักดิ์มาก รหัสนักศึกษา 581910252
 2. นางสาวชนากานต์ พูนสวัสดิ์มงคล รหัสนักศึกษา 5919102505
 3. นางสาวณัฐธิดา ฟ้าเลิศ รหัสนักศึกษา 5919102510
 4. นายนฤบดินทร์ ภูลา รหัสนักศึกษา 5919102517
 5. นางสาวศิรินทิพย์ วงค์คำทิ รหัสนักศึกษา 5919102526
 6. นางสาวอังคณา พูลสวัสดิ์ รหัสนักศึกษา 5919102534
 7. นางสาวอารญา ดำเนินศีลธรรม รหัสนักศึกษา 5919102535
 8. นายปณิธาน รังสี รหัสนักศึกษา 6019102516
 9. นายสมโภชน์ สุขแปดริ้ว รหัสนักศึกษา 6019102527
 • สาขาวิชาสถาปัตยกรรม จำนวน 9 ทุน ได้แก่
 1. นางสาวณัฐนรี ใหม่วงค์ รหัสนักศึกษา 5819103509
 2. นางสาวบัณฑุวรรณ ดอกแก้ว รหัสนักศึกษา 5819103513
 3. นางสาวธัญญาเรศ อุตะก๊ะ รหัสนักศึกษา 5919103513
 4. นางสาวนิรมล บุญเทพ รหัสนักศึกษา 5919103516
 5. นางสาวเบญญาภา เกศชัยชนา รหัสนักศึกษา 5919103517
 6. นางสาวรัตติญา คำซาว รหัสนักศึกษา 5919103526
 7. นางสาวเบญจรัตน์ ยานะคำ รหัสนักศึกษา 6019103511
 8. นายรัฐภูมิ สุยาลักษณ์ รหัสนักศึกษา 6019103519
 9. นางสาวอนุธิดา ฟูสายมา รหัสนักศึกษา 6019103530

ทั้งนี้ นักศึกษาที่ได้รับทุนตามรายชื่อดังกล่าว ขอให้ดำเนินการดังนี้

 1. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ จะต้องช่วยเหลืองานของคณะที่ได้รับมอบหมาย ไม่น้อยกว่า ๒๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
 2. นักศึกษาผู้ได้รับทุนจะได้รับมอบหมายให้ช่วยงานกิจกรรมคณะภายใต้การดูแลของอาจารย์ประจำหลักสูตร หากไม่ผ่านการประเมินผลการช่วยเหลืองานกิจกรรม จะถูกตัดสิทธิ์ในการรับทุนปีต่อไป ดังนั้น ขอให้นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาติดต่ออาจารย์ประจำหลักสูตรที่สังกัด ภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ตามรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรดังต่อไปนี้
  - ผู้ช่วยศาสตราจารย์รมย์ชลีรดา ด่านวันดี หลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์
  - อาจารย์ศุภัชญา ปรัชญคุปต์ หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรม
  - อาจารย์พันธ์ศักดิ์  ภักดี หลักสูตรสถาปัตยกรรม
 3. ให้นักศึกษาผู้ได้รับทุนจัดส่งสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาหน้าแรกของสมุดเงินฝากธนาคาร(ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารไทยพาณิชย์) ที่มีเลขบัญชีและชื่อเจ้าของบัญชีมายื่นที่งานคลังและพัสดุ สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561

อ่านประกาศ : ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม  ประจำปีการศึกษา 2560

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา ชั้น 1 สำนักงานคณบดี (พี่ตาม)

ปรับปรุงข้อมูล : 19/7/2561 10:06:36     ที่มา : งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 462

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

พิธีมอบทุนการศึกษาบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกนกพรรณ ตุงคบุรี นักศึกษาสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 5 ที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2566 จำนวน 20,000 บาท จาก บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)     โดยได้ทำพิธีมอบทุนการศึกษา ไปเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหาร บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มอบทุนการศึกษา โดยมี อาจารย์ ดร. โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในนามผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาดังกล่าวด้วย
25 สิงหาคม 2566     |      223
สโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนานักศึกษา สำหรับผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2566
     ในระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2566 ตัวแทนสโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2566โดย นายภูมิปัญญา บุญสวัสดิ์ นายกสโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ประจำปี 2566 และนายทินกร บุญพา กรรมการสโมสนักศึกษาฯเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนานักศึกษา สำหรับผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี, สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จังหวัดนนทบุรี และมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี     เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้แก่ผู้นำนักศึกษา โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการพัฒนานักศึกษา การบริหารจัดการ และการดำเนินกิจกรรมนักศึกษาในลักษณะเดียวกันของนักศึกษาในแต่ละสถาบัน รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้นำนักศึกษาต่างสถาบันอีกด้วยขอขอบคุณภาพบางส่วนจาก : กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา
25 สิงหาคม 2566     |      219
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม จัดโครงการค่ายอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2566
     เมื่อวันเสาร์ที่ 5 และวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2566 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการค่ายอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเสริมสร้างและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เก่ง ดี และมีความสุข ทั้งด้านการพัฒนาวิชาชีพ ความใฝ่รู้ ความคิดสร้างสรรค์ จิตสาธารณะต่อสังคม และทักษะศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์นอกห้องเรียน ในเรื่องทักษะในการดำเนินชีวิต ทักษะทางสังคม รวมทั้งมีปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นผู้นำ มีความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยการประยุกต์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การปฏิบัติและพัฒนาสังคม ชุมชน ให้ได้รับประโยชน์สุขอย่างยั่งยืน ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านวิชาชีพกับหน่วยงานภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย     ภายในกิจกรรมมีการจัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ“ปลูกต้นไม้ในหัวใจ จากผืนดินสู่แผ่นฟ้า” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรจง สมบูรณ์ชัย หมอต้นไม้และกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยได้รับความร่วมมือจาก คณาจารย์ บุคลากร และสโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ     ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ ภักดี รองคณบดีฝ่ายพันธกิจพิเศษและเครือข่าย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และกล่าวรายงานโดย อาจารย์พรทิพย์ จันทร์ราช ผู้ช่วยคณบดี
6 สิงหาคม 2566     |      223
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม จัดพิธีมอบเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี 2566 และมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณให้แก่นักศึกษา
     วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดมอบเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี 2566 และมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณให้แก่นักศึกษาโดยมีนักศึกษาที่ได้รับ1. เหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี 2566 จำนวน 31 คน2. ได้รับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ ผู้นำนักศึกษา จำนวน 17 คน3. ได้รับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล การประกวดออกแบบฉากหลังพิธีครอบอครูกิ๋นอ้อ ประจำปี 2566 จำนวน 3 คน4. ได้รับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล โครงการประกวดการออกแบบ MJU Co Plus Space อาคารอเนกประสงค์ เพื่อกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับคนรุ่นใหม่ จำนวน 5 คน     ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รองธิการบดี เป็นผู้มอบเหรียญรางวัลเรียนดี และอาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร เป็นผู้มอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณให้แก่นักศึกษา
6 สิงหาคม 2566     |      183