งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

     สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญนักศึกาาส่งผลงานเข้าร่วมการ ประกวดงานออกแบบอาคาร BlueScope Design Award 2021 “The Sustainable of Steel Buildings Design Contest” ชิงเงินสดมูลค่ารวมกว่า 250,000 บาทพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

กำหนดการ
     วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ประกาศข้อกำหนดการประกวด เปิดรับสมัคร
     วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ปิดรับสมัคร
     วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ปิดรับส่งผลงาน
     วันที่ 1-9 ธันวาคม 2564 ตัดสินการประกวดแบบ รอบที่ 1
     วันที่ 13 ธันวาคม 2564 ประกาศผลการประกวดแบบ รอบที่ 1 จำนวน 5 ราย
     วันที่ 13-14 มกราคม 2564 ผู้เข้ารอบ 2 นำเสนอผลงานผ่านระบบ ZOOM
     วันที่ 17 มกราคม 2564 ประกาศผล

คุณสมบัติผู้เข้าประกวดงานออกแบบ
ผู้เข้าประกวดจะต้องเป็นสถาปนิกหรือนักออกแบบ และ เป็นสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ ภายในวันก่อนที่ปิดรับผลงาน

เงื่อนไขการประกวดงานออกแบบ
     - การแข่งขันแบ่งเป็น 2 รอบ โดยรอบที่ 1 จะทำการคัดเลือกผู้เข้าประกวดแบบ 5 ราย (ไม่ระบุจำนวนประชาสัมพันธ์) โดยผู้เข้าประกวดแบบทั้ง 5 รายจะต้องจัดทำ Presentation เพื่อนำเสนอผลงานในรอบที่ 2 ต่อคณะกรรมการตัดสินเป็นภาษาอังกฤษ กำหนดเวลาในการนำเสนอไม่เกิน 10 นาที
     - ไม่จำกัดประเภทและขนาดของอาคาร แต่ส่วนประกอบอาคารที่นำ วัสดุและผลิตภัณฑ์ เหล็กเคลือบและเหล็กเคลือบสี่ไปใช้งานต้องมีความโดดเด่นหรือมีความน่าสนใจในการนำไปใช้งานในมิติต่างๆ ( แนวความคิดเรื่องพลังงาน, แนวความคิดงานอนุรักษ์, แนวความคิดงานออกแบบ, แนวความคิดการก่อสร้าง, หรืออื่นๆ)
     - ผลงานที่ส่งเข้าประกวดนี้ สามารถเป็น งานออกแบบเชิงการทดลอง (Experimental Design ) หรือ การออกแบบจริงแต่อยู่ในช่วงระหว่างการทำงานหรือกำลังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ) ทั้งนี้การแสดงผลงานการออกแบบอาคาร ต้องแสดงภาพสุดท้ายของงานออกแบบ ที่แสดงผลลัพธ์ /รูปแบบการออกแบบ/วิธีการนำวัสดุและผลิตภัณฑ์เหล็กเคลือบและเหล็กเคลือบสี

เกณฑ์การตัดสิน (สัดส่วนการให้คะแนน)
     - ความโดดเด่นน่าสนใจของเนื้อหาและแนวความคิดการนำ “วัสดุและผลิตภัณฑ์ เหล็กเคลือบและเหล็กเคลือบสี” ใช้ในงานออกแบบอาคาร (30%)
     - รายละเอียดการออกแบบ การทำงานติดตั้ง (30%)
     - รูปแบบของการออกแบบสามารถนำไปใช้ได้จริง บริบทของการก่อสร้าง (20%)
     - แนวความคิดการออกแบบเพื่อบริบทและสิ่งแวดล้อม (20%)
หมายเหตุ : คำตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เข้าร่วมประกวดแบบไม่มีสิทธ์ ร้องเรียนหรือ อุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น

รางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมประกวดแบบ
     รางวัลที่ 1 เงินสด 100,000 บาทพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
     รางวัลที่ 2 เงินสด 50,000 บาทพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 2 รางวัล
     รางวัลชมเชย เงินสด 25,000 บาท บาทพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ จำนวน 2 รางวัล

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : BlueScope Design Award 2021 “The Sustainable of Coated Steel Buildings Design Contest” – สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระราชูปถัมภ์ (asa.or.th)

ปรับปรุงข้อมูล : 20/10/2564 16:47:11     ที่มา : งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 225

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวด้านการศึกษา ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

พิธีมอบทุนการศึกษาบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกนกพรรณ ตุงคบุรี นักศึกษาสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 5 ที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2566 จำนวน 20,000 บาท จาก บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)     โดยได้ทำพิธีมอบทุนการศึกษา ไปเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหาร บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มอบทุนการศึกษา โดยมี อาจารย์ ดร. โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในนามผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาดังกล่าวด้วย
25 สิงหาคม 2566     |      280
สโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนานักศึกษา สำหรับผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2566
     ในระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2566 ตัวแทนสโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2566โดย นายภูมิปัญญา บุญสวัสดิ์ นายกสโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ประจำปี 2566 และนายทินกร บุญพา กรรมการสโมสนักศึกษาฯเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนานักศึกษา สำหรับผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี, สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จังหวัดนนทบุรี และมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี     เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้แก่ผู้นำนักศึกษา โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการพัฒนานักศึกษา การบริหารจัดการ และการดำเนินกิจกรรมนักศึกษาในลักษณะเดียวกันของนักศึกษาในแต่ละสถาบัน รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้นำนักศึกษาต่างสถาบันอีกด้วยขอขอบคุณภาพบางส่วนจาก : กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา
25 สิงหาคม 2566     |      279
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม จัดโครงการค่ายอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2566
     เมื่อวันเสาร์ที่ 5 และวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2566 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการค่ายอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเสริมสร้างและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เก่ง ดี และมีความสุข ทั้งด้านการพัฒนาวิชาชีพ ความใฝ่รู้ ความคิดสร้างสรรค์ จิตสาธารณะต่อสังคม และทักษะศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์นอกห้องเรียน ในเรื่องทักษะในการดำเนินชีวิต ทักษะทางสังคม รวมทั้งมีปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นผู้นำ มีความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยการประยุกต์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การปฏิบัติและพัฒนาสังคม ชุมชน ให้ได้รับประโยชน์สุขอย่างยั่งยืน ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านวิชาชีพกับหน่วยงานภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย     ภายในกิจกรรมมีการจัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ“ปลูกต้นไม้ในหัวใจ จากผืนดินสู่แผ่นฟ้า” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรจง สมบูรณ์ชัย หมอต้นไม้และกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยได้รับความร่วมมือจาก คณาจารย์ บุคลากร และสโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ     ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ ภักดี รองคณบดีฝ่ายพันธกิจพิเศษและเครือข่าย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และกล่าวรายงานโดย อาจารย์พรทิพย์ จันทร์ราช ผู้ช่วยคณบดี
6 สิงหาคม 2566     |      267
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม จัดพิธีมอบเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี 2566 และมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณให้แก่นักศึกษา
     วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดมอบเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี 2566 และมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณให้แก่นักศึกษาโดยมีนักศึกษาที่ได้รับ1. เหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี 2566 จำนวน 31 คน2. ได้รับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ ผู้นำนักศึกษา จำนวน 17 คน3. ได้รับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล การประกวดออกแบบฉากหลังพิธีครอบอครูกิ๋นอ้อ ประจำปี 2566 จำนวน 3 คน4. ได้รับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล โครงการประกวดการออกแบบ MJU Co Plus Space อาคารอเนกประสงค์ เพื่อกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับคนรุ่นใหม่ จำนวน 5 คน     ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รองธิการบดี เป็นผู้มอบเหรียญรางวัลเรียนดี และอาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร เป็นผู้มอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณให้แก่นักศึกษา
6 สิงหาคม 2566     |      227