งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

     บริษัท บีซีไอ เซนทรัล จำกัด ขอเรียนเชิญกลุ่มนักศึกษา ส่งผลงานประกวดออกแบบที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์สิ่งปลูกสร้างเดิมขึ้นมาใหม่ให้กลับมาใช้เป็นพื้นที่สาธารณะได้อย่างปลอดภัย ยั่งยืน และกลับคืนสู่ชุมชน ในหัวข้อ REINTERPRETATION 

     TASK (สิ่งที่ต้องทำ)
- คัดเลือกเมืองที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียที่ต้องการออกแบบ ที่อาจเป็นเมืองที่คุณอาศัยอยู่หรือรู้จักคุ้นเคย
- เลือกโครงการปัจจุบันที่มีพื้นที่ไซต์งานมากถึง 100,000 ตารางเมตร (10 เฮกตาร์) โดยมีพื้นที้ใช้สอยน้อย/พื้นที่ว่างเปล่า ณ จุดนี้ที่ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวด ต้องจัดเตรียมภาพจริงของไซต์งานั้น ๆ หรือพิกัดโครงการ เป็นได้ทั้งไซต์โครงการของเอกชนและของรัฐบาล
- เข้าใจผลที่อาจเกิดขึ้นจากการตีความโครงการนี้มาทำซํ้าบนพื้นฐานของชุมชนและสิ่งแวดล้อมนั้น ๆ หมายถึงต้องทำความเข้าใจสถาปัตยกรรมและโครงสร้างปัจจุบันของโครงการนั้นก่อน ก่อนประเมินความน่าสนใจตีความทำซํ้าในฟังก์ชันงานชิ้นใหม่
- ตีความจากการตัดสินใจนั้น โดยให้มีองค์ประกอบและเครือข่ายที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายของโครงการชิ้นใหม่

     EVALUATION CRITERIA (เกณฑ์การประเมิน)
คณะกรรมการจะพิจารณาจากวิธีแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ บนรากฐานของเงื่อนไขในท้องถิ่น ไปจนถึงความเป็นระเบียบ เป็นการตัดสินใจที่ดูจากขนาดและการวาดเส้นของไซต์ งานที่ต้องอธิบายอย่างชัดเจน ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องอธิบายบริบทด้วยว่าเหตุใดจึงเลือกการพัฒนาผลงานชิ้นปัจจุบันนี้ อะไรที่ชุมชนต้องการและรับรู้ผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม ผลงานต้องอธิบายชัดเจนว่าเป็นการตีความผลงานขึ้นใหม่จากโครงการส่วนบุคคลไปเป็นโครงการสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติการนำกลับมาคิดใหม่และชนชั้นสังคม ตลอดจนการมีส่วนร่วมหรือวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่กว่าของพวกเขา

     การตัดสินจะขึ้นอยู่กับคำอธิบายที่ชัดเจนของสิ่งต่อไปนี้ที่สอดคล้องกับผลงาน:
- REINTERPRETATION: การสอดแทรกในแง่ของการออกแบบและฟังก์ชันการใช้งาน
- INTEGRATION: ระดับความสัมพันธ์ของธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น
- IMPACT: แนวทางที่เสนอมีผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติอย่างไร
- REPLICABILITY: มีวิธีการแก้ปัญหาที่อาจถูกทำซํ้าทั่วเมืองหรือยังเมืองอื่น ๆ อย่างไร

     ELIGIBILITY: STUDENTS ONLY (คุณสมบัติ - เฉพาะนักศึกษา)
- FuturArc Prize 2022 เปิดให้นิสิตนักศึกษาในนามบุคคลหรือทีม ที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดในระดับสากล
- การประกวดเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี, สูงกว่าปริญญาตรี, ปริญญาเอกของสถาบันอุดมศึกษาด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, การวางผัง, การออกแบบเมือง, การออกแบบภูมิทัศน์, การออกแบบสิ่งแวดล้อม ฯลฯ สามารถเข้า ร่วมการแข่งขันได้ หรือผู้สำเร็จการศึกษาล่าสุดที่มีประสบการณ์วิชาชีพน้อยกว่า 2 ปี
- ในแบบทีมต้องมีสมาชิกร่วมไม่เกิน 5 ท่าน
- ในหนึ่งทีมต้องแต่งตั้งหัวหน้าทีมในการลงทะเบียนการแข่งขันหน้าเว็ปเพจ และเป็นตัวแทนของทีมแต่เพียงผู้เดียวในการติดต่อประสานงานทั้งหมดกับกองประกวดการแข่งขัน
- สมาชิกทุกคนในทีมถือเป็นผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่พวกเขาส่งร่วมในโครงการหากได้รับรางวัล จะได้รับการกล่าวถึงในงานประกาศมอบรางวัล การจัดแสดงบนนิทรรศการ และสื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทั้งหมด ที่ไดให้รายละเอียดบนโปรไฟล์ของทีม
- ผู้เข้าประกวดที่ยื่นส่งผลงานบุคคลเดียว ผลงานโครงการที่เขา/เธอส่งเข้ามาหากได้รับรางวัล จะได้รับการกล่าวถึงในงานประกาศมอบรางวัล การจัดแสดงนิทรรศการ และสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการ
แข่งขัน
- ผู้เข้าแข่งขันรายบุคคลเดียวแต่ละคน เป็นตัวแทนของตนในการติดต่อกับกองประกวดการแข่งขันทั้งหมด

     KEY DATES (กำหนดการ)
- 22 พฤศจิกายน 2021: เริ่มต้นการลงทะเบียนสมัคร และสามารถเริ่มส่งผลงานได้
- 25 กุมภาพันธ์ 2022: การลงทะเบียน และวันสุดท้ายของการรับส่งผลงาน
- ภายในสิ้นเดือน เมษายน 2022: ประกาศผล และแจ้งเตือนบุคคลผู ้ที่ชนะรางวัล
- พฤษภาคม และ มิถุนายน 2022: เข้าร่วมงานมอบรางวัล*
- ช่วงกันยายน ถึง ธันวาคม 2022: การตีพิมพ์ผลงานในนิตยสาร FuturArc

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก

ปรับปรุงข้อมูล : 13/12/2564 14:42:19     ที่มา : งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 304

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวด้านการศึกษา ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

พิธีมอบทุนการศึกษาบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกนกพรรณ ตุงคบุรี นักศึกษาสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 5 ที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2566 จำนวน 20,000 บาท จาก บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)     โดยได้ทำพิธีมอบทุนการศึกษา ไปเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหาร บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มอบทุนการศึกษา โดยมี อาจารย์ ดร. โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในนามผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาดังกล่าวด้วย
25 สิงหาคม 2566     |      222
สโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนานักศึกษา สำหรับผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2566
     ในระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2566 ตัวแทนสโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2566โดย นายภูมิปัญญา บุญสวัสดิ์ นายกสโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ประจำปี 2566 และนายทินกร บุญพา กรรมการสโมสนักศึกษาฯเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนานักศึกษา สำหรับผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี, สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จังหวัดนนทบุรี และมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี     เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้แก่ผู้นำนักศึกษา โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการพัฒนานักศึกษา การบริหารจัดการ และการดำเนินกิจกรรมนักศึกษาในลักษณะเดียวกันของนักศึกษาในแต่ละสถาบัน รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้นำนักศึกษาต่างสถาบันอีกด้วยขอขอบคุณภาพบางส่วนจาก : กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา
25 สิงหาคม 2566     |      217
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม จัดโครงการค่ายอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2566
     เมื่อวันเสาร์ที่ 5 และวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2566 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการค่ายอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเสริมสร้างและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เก่ง ดี และมีความสุข ทั้งด้านการพัฒนาวิชาชีพ ความใฝ่รู้ ความคิดสร้างสรรค์ จิตสาธารณะต่อสังคม และทักษะศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์นอกห้องเรียน ในเรื่องทักษะในการดำเนินชีวิต ทักษะทางสังคม รวมทั้งมีปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นผู้นำ มีความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยการประยุกต์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การปฏิบัติและพัฒนาสังคม ชุมชน ให้ได้รับประโยชน์สุขอย่างยั่งยืน ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านวิชาชีพกับหน่วยงานภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย     ภายในกิจกรรมมีการจัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ“ปลูกต้นไม้ในหัวใจ จากผืนดินสู่แผ่นฟ้า” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรจง สมบูรณ์ชัย หมอต้นไม้และกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยได้รับความร่วมมือจาก คณาจารย์ บุคลากร และสโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ     ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ ภักดี รองคณบดีฝ่ายพันธกิจพิเศษและเครือข่าย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และกล่าวรายงานโดย อาจารย์พรทิพย์ จันทร์ราช ผู้ช่วยคณบดี
6 สิงหาคม 2566     |      221
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม จัดพิธีมอบเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี 2566 และมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณให้แก่นักศึกษา
     วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดมอบเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี 2566 และมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณให้แก่นักศึกษาโดยมีนักศึกษาที่ได้รับ1. เหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี 2566 จำนวน 31 คน2. ได้รับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ ผู้นำนักศึกษา จำนวน 17 คน3. ได้รับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล การประกวดออกแบบฉากหลังพิธีครอบอครูกิ๋นอ้อ ประจำปี 2566 จำนวน 3 คน4. ได้รับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล โครงการประกวดการออกแบบ MJU Co Plus Space อาคารอเนกประสงค์ เพื่อกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับคนรุ่นใหม่ จำนวน 5 คน     ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รองธิการบดี เป็นผู้มอบเหรียญรางวัลเรียนดี และอาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร เป็นผู้มอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณให้แก่นักศึกษา
6 สิงหาคม 2566     |      181