งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การประชุมบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
      เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรมการประชุมบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้ผู้บริหารได้นำเสนอนโยบาย แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะให้บุคลากรของคณะได้มีส่วนรับรู้และสร้างความเข้าใจร่วมกัน รวมถึงการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านการออกแบบสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการด้านการบริการจัดการ ด้านการจัดการเรียนการสอน และการรับทราบแนวทางการดำเนินงานในปี 2565 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
27 มิถุนายน 2565     |      5
โครงการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดล้อม : กิจกรรม Big Cleaning Day “5 ส”
      ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการสนับสนุนด้านการเรียนการสอน เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานของบุคลากร และสร้างความประทับใจต่อผู้มาเยือน โดยเน้นความเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (Ecology University) เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) และสำนักงานสีเขียว (Green Office) โดยได้กำหนดจัดกิจกรรม Big Cleaning Day “5 ส” ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เพื่อขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ซึ่งกิจกรรม Big Cleaning Day “5 ส” ได้นำเอารูปแบบของกิจกรรม 5ส ซึ่งเป็นกระบวนการที่เป็นระบบ อันประกอบด้วย 1) สะสาง การแยกสิ่งของระหว่างของที่จำเป็นต้องใช้ 2) สะดวก การจัดวางหรือจัดเก็บสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ 3) สะอาด การปัดกวาดเช็ดถู สถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ให้สะอาดอยู่เสมอ 4) สุขลักษณะ การรักษาและปฏิบัติ 3ส ได้แก่..สะสาง..สะดวก..สะอาด..ให้ดีตลอดไป 5) สร้างนิสัย การสร้างนิสัยในการมีจิตสำนึกทัศนคติที่ดี ในการปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับ      โดยมีแนวปฏิบัติที่เหมาะสมสามารถนำมาใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้ดีขึ้น ทั้งในส่วนงานด้านการผลิต และด้านการบริการ ซึ่งนำมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรได้อีกทางหนึ่ง ตลอดจนการดูแลสภาพแวดล้อม ให้มีความเหมาะสมต่อการทำงาน เอื้อต่อการเรียนรู้ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่คณะและมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนา Green University, Eco. University ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีต่อการทำงานและเอื้อต่อการเรียนรู้ 3. เพื่อเป็นการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึก ลักษณะนิสัยที่ดี มีวินัย ในการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการทำงานร่วมกันเป็นทีม ให้กับบุคลากร
24 มิถุนายน 2565     |      43
วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ส่งมอบและติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ PM 2.5 (adiDUST) ให้กับคณะสถาปัตย์ฯ ม.แม่โจ้
      เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 อาจารย์ ดร.ชยานนท์ สวัสดีนฤนาท อาจารย์ประจำวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายโชคชัย คงอุดมทรัพย์ นักวิชาการศึกษา และนายอานนท์ ผัดแปง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าดำเนินการติดตั้งและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศ PM 2.5 (adiDUST) ให้กับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งนี้มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ระวี กองบุญเทียม ผู้ช่วยคณบดีคณะสถาปัตย์ฯ แม่โจ้ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิกานต์ ปุระพรหม หัวหน้าศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนทางสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ให้การต้อนรับและนำคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนทางสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม Research and Innovation Center for Sustainability of Architecture and Environment (RIS-AE) พร้อมทั้งร่วมหารือแนวทางการบูรณาการข้อมูลคุณภาพอากาศจาก adiDUST เพื่อต่อยอดโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการร่วมกัน
24 มิถุนายน 2565     |      15
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา 2564
      เมื่อวันที่ 15-17 มิถุนายน 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี ได้แก่ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2) หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม  3) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  และในระดับปริญญาโท ได้แก่ 1) หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม 2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและวางแผนสิ่งแวดล้อม  ในการนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกันประเมินคุณภาพการศึกษาในครั้งนี้ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ เพื่อลดความเสี่ยงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
24 มิถุนายน 2565     |      8
โครงการอบรม “สร้างผู้นำชุมชนผู้สูงอายุรุ่นใหม่”
      เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนทางสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม Research and Innovation Center for Sustainability of Architecture and Environment (RIS-AE) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ สถาบันการศึกษาเครือข่าย ศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน Universal Design Center (UDC ภาคเหนือ) ประกอบไปด้วย 3 สถาบันหลัก ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ศ. ดร.วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ผศ. ดร.วุฒิกานต์ ปุระพรหม และ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย นำโดย ผศ. ดร.ศศิชา สุขกาย ได้ร่วมกันจัดโครงการ “สร้างผู้นำชุมชนผู้สูงอายุรุ่นใหม่” โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส. สู่ชุมชนในเขตภาคเหนือ ซึ่งเป็นจัดโครงการฝึกอบรมครั้งที่ 2 โดยครั้งที่ 1 ที่ผ่านมาได้รับเกียรติจาก UDC-CMU (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) เป็นเจ้าภาพ และครั้งที่ 2 นี้ มี UDC-MJU (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) เป็นเจ้าภาพ ณ ข่วงจันทร์รีสอร์ต ต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ และคาดว่าการจัดโครงการฝึกอบรมในครั้งที่ 3 จะจัดขึ้นใน ณ จ.เชียงราย โดยมี UDC-CRRU (มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย) เป็นเจ้าภาพ       การจัดโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้สูงวัยในพื้นที่อำเภอสันป่าตองและอำเภอใกล้เคียง ซึ่งถือเป็นการต่อยอดจากการจัดอบรมสัมมนา เรื่อง “การสร้างสรรค์ สุข+สภาวะ+แวดล้อม และการออกกำลังกายแฝงเพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของผู้สูงวัย” ที่เกิดจากการศึกษา-ออกแบบปรับปรุงอาคารและสภาพแวดล้อม หมู่บ้านต้นแหนน้อย ต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง ซึ่งเป็นชุมชนที่ได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่นที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ฯ ของสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ และเป็นชุมชนต้นแบบในการปรับปรุง โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำและคนในชุมชนเป็นอย่างดี อาทิเช่น นายกเทศบาลตำบลต่างๆในพื้นที่ อ.สันป่าตอง และพื้นที่ใกล้เคียง และจะมีการขยายผลไปสู่ชุมชนในพื้นที่อื่นๆ ในเขต อ.สันป่าตอง (เทศบาลตำบลยุหว่า ,หนองตองพัฒนา ,อบต.แม่ก๊า ,และเจ้าของพื้นที่ อบต.ท่าวังพร้าว รวมถึงศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ เป็นต้น) โดยผู้จัดโครงการได้ถ่ายทอดความองค์ความรู้สู่ชุมชน ในเรื่อง 1)บทบาทของผู้นำผู้สูงอายุ 2)สิ่งแวดล้อมกับผู้สูงอายุ 3)กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ และที่สำคัญ 4)รวยก่อนแก่ รวมถึงผุ้เข้าร่วมฝึกอบรมสามารถนำเเนวทางการปรับปรุงอาคารและสภาพแวดล้อม ไปใช้ในการพัฒนาพื้นที่เชิงกายภาพ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัยของชุมชนของท่านในอนาคต และเล็งเห็นความเป็นอยู่ที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนและยืนยาวของพี่น้องสูงวัย (และเตรียมเป็นผู้สูงวัย)       นอกจากนี้แล้ว ศูนย์ UDC ได้ให้ความช่วยเหลือในการให้ความรู้ด้านการออกแบบอาคารและสภาพแวดล้อมเพื่อรอบรับคนทุกคน (พิการ เด็ก สูงวัย) ให้กับชุมชน และสามารถให้ความรู้ในการออกแบบกับกองช่าง เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาพื้นที่ได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์
23 มิถุนายน 2565     |      15
โครงการทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม ภาคเหนือ ประจำปี 2565
      เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ตัวแทนบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ นำโดย อ.ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ พร้อมด้วย ผศ.พันธ์ศักดิ์ ภักดี รองคณบดีฝ่ายพันธกิจพิเศษและเครือข่าย, นายธวัชชัย มานิตย์ ผอ.สำนักงานคณบดี, อาจารย์สุระพงษ์ เตชะ และอาจารย์ศุภณัฐ กาญจนวงศ์ ได้เข้าร่วมโครงการทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม ภาคเหนือ ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อระลึกถึงผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม ภาคเหนือ ต้นกำเนิดของมหาวิทยาลัย และเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวแม่โจ้ โดยมีการประกอบพิธีบวงสรวงพระพิรุณทรงนาค ณ บริเวณด้านหน้าอาคารช่วงเกษตรศิลปาการ ในช่วงเช้า จากนั้น คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และตัวแทนส่วนงานต่างๆ พร้อมทั้งตัวแทนศิษย์เก่าแม่โจ้ ร่วมกันวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์อำมาตย์โทพระช่วงเกษตรศิลปการ เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของ "พระช่วง เกษตรศิลปการ" ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมีพิธีทำบุญทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ อาคารแผ่พืชน์
8 มิถุนายน 2565     |      16
พิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมง เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2565
      เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 18.00 น. อ.ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมง เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2565 ซึ่งทรงเจริญพระชนมายุ 44 พรรษา ในวันที่ 3 มิถุนายน 2565 โดยได้ถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่ม) และร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล พร้อมทั้งลงนามถวายพระพร ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
8 มิถุนายน 2565     |      20
กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565
      เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 อ.ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรคณะ ได้แก่ อาจารย์สุระพงษ์ เตชะ นายธวัชชัย มานิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี และนายวิสูตร แดงบุตร ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 ณ พื้นที่ 27 ไร่ สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่อยู่ภายใต้การดูแลของคณะ ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้ โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2565 เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ทรงเจริญพระชนมายุ 44 พรรษา ในวันที่ 3 มิถุนายน 2565 ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้จัดขึ้น
8 มิถุนายน 2565     |      21
การประชุมหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการ ร่วมกับ ผู้แทนจาก บริษัท ไม้อบทวีพรรณ จำกัด
      เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ตัวแทนผู้บริหารและคณาจารย์ของคณะ นำโดย อ.ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร คณบดี พร้อมด้วย อ.ดร.ทำเนียบ อุฬารกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ, ผศ.พันธ์ศักดิ์ ภักดี รองคณบดีฝ่ายพันธกิจพิเศษและเครือข่าย, รศ.ศิริชัย หงษ์วิทยากร, อ.ดิศสกุล อึ้งตระกูล และ อ.วรินทร์ กุลินทรประเสริฐ ได้เข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการ ร่วมกับ ผู้แทนจาก บริษัท ไม้อบทวีพรรณ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาแนวคิดด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมการออกแบบ ก่อสร้าง และอสังหาริมทรัพย์ โดยบูรณาการเข้ากับการบริการวิชาการและการเรียนการสอนของคณะ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในด้านการออกแบบ และพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการ
8 มิถุนายน 2565     |      15
โครงการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมที่ 1"เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน"
      เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมที่ 1 เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมของอาคารเรียนและบริเวณโดยรอบคณะ รวมไปจนถึงการซ่อมบำรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน สร้างบรรยากาศภายในคณะให้เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ก่อนการเปิดภาคเรียน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับคณะและมหาวิทยาลัยเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การเป็น Green University และ Green Office
11 พฤษภาคม 2565     |      33
มอบทุนช่วยเหลือแก่นักศึกษาของคณะที่ประสบอุบัติเหตุ
     เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ตัวแทนผู้บริหารและคณจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ นำโดย อาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร คณบดี, อาจารย์พรทิพย์ จันทร์ราช ผู้ช่วยคณบดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรี เหมสันต์ และอาจารย์สุระพงษ์ เตชะ ได้มอบทุนช่วยเหลือแก่ นายจะชี อาส่า นักศึกษารหัส 6319101002 ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน ที่ได้ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้ม เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะ ทำให้มีอาการเลือดคั่งในสมอง และได้รับการผ่าตัดสมอง ซึ่งในขณะนี้ ได้พักรักษาตัวอยู่ ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีญาติของนักศึกษาคนดังกล่าวเป็นตัวแทนผู้รับมอบทุนช่วยเหลือในครั้งนี้
7 พฤษภาคม 2565     |      26
ร่วมรายการถ่ายทอดสด MJU TALK “ปลูกเรือนถูกทิศชีวิตมีสุข”
     เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.00 น. อาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้เข้าร่วมเป็นแขกรับเชิญในรายการถ่ายทอดสด MJU TALK หัวข้อ “ปลูกเรือนถูกทิศชีวิตมีสุข” ซึ่งเป็นรายการวาไรตี้ทอล์ค ที่จัดขึ้นโดย ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยได้ร่วมเสวนา พูดคุย แลกเปลี่ยน และให้ความรู้ ในประเด็น ดังต่อไปนี้ - การปรับฮวงจุ้ยอย่างไรให้ปัง “ปลูกเรือนถูกทิศชีวิตมีสุข” - ศาสตร์ด้านการออกแบบสภาพแวดล้อมนั้นสำคัญกับคุณภาพชีวิตอย่างไร - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้เหมือนหรือต่างจากสถาบันอื่นอย่างไร - หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ - การเตรียมตัวเข้าเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ซึ่งมีการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ Youtube Channel : MAEJO UNIVERSITY และ Facebook Page MJUChiangmai
7 พฤษภาคม 2565     |      25
ทั้งหมด 11 หน้า