งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
พิธีมอบทุนการศึกษาบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกนกพรรณ ตุงคบุรี นักศึกษาสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 5 ที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2566 จำนวน 20,000 บาท จาก บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)     โดยได้ทำพิธีมอบทุนการศึกษา ไปเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหาร บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มอบทุนการศึกษา โดยมี อาจารย์ ดร. โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในนามผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาดังกล่าวด้วย
25 สิงหาคม 2566     |      364
สโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนานักศึกษา สำหรับผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2566
     ในระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2566 ตัวแทนสโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2566โดย นายภูมิปัญญา บุญสวัสดิ์ นายกสโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ประจำปี 2566 และนายทินกร บุญพา กรรมการสโมสนักศึกษาฯเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนานักศึกษา สำหรับผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี, สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จังหวัดนนทบุรี และมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี     เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้แก่ผู้นำนักศึกษา โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการพัฒนานักศึกษา การบริหารจัดการ และการดำเนินกิจกรรมนักศึกษาในลักษณะเดียวกันของนักศึกษาในแต่ละสถาบัน รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้นำนักศึกษาต่างสถาบันอีกด้วยขอขอบคุณภาพบางส่วนจาก : กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา
25 สิงหาคม 2566     |      350
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม จัดโครงการค่ายอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2566
     เมื่อวันเสาร์ที่ 5 และวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2566 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการค่ายอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเสริมสร้างและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เก่ง ดี และมีความสุข ทั้งด้านการพัฒนาวิชาชีพ ความใฝ่รู้ ความคิดสร้างสรรค์ จิตสาธารณะต่อสังคม และทักษะศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์นอกห้องเรียน ในเรื่องทักษะในการดำเนินชีวิต ทักษะทางสังคม รวมทั้งมีปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นผู้นำ มีความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยการประยุกต์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การปฏิบัติและพัฒนาสังคม ชุมชน ให้ได้รับประโยชน์สุขอย่างยั่งยืน ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านวิชาชีพกับหน่วยงานภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย     ภายในกิจกรรมมีการจัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ“ปลูกต้นไม้ในหัวใจ จากผืนดินสู่แผ่นฟ้า” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรจง สมบูรณ์ชัย หมอต้นไม้และกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยได้รับความร่วมมือจาก คณาจารย์ บุคลากร และสโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ     ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ ภักดี รองคณบดีฝ่ายพันธกิจพิเศษและเครือข่าย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และกล่าวรายงานโดย อาจารย์พรทิพย์ จันทร์ราช ผู้ช่วยคณบดี
6 สิงหาคม 2566     |      342
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม จัดพิธีมอบเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี 2566 และมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณให้แก่นักศึกษา
     วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดมอบเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี 2566 และมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณให้แก่นักศึกษาโดยมีนักศึกษาที่ได้รับ1. เหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี 2566 จำนวน 31 คน2. ได้รับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ ผู้นำนักศึกษา จำนวน 17 คน3. ได้รับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล การประกวดออกแบบฉากหลังพิธีครอบอครูกิ๋นอ้อ ประจำปี 2566 จำนวน 3 คน4. ได้รับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล โครงการประกวดการออกแบบ MJU Co Plus Space อาคารอเนกประสงค์ เพื่อกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับคนรุ่นใหม่ จำนวน 5 คน     ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รองธิการบดี เป็นผู้มอบเหรียญรางวัลเรียนดี และอาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร เป็นผู้มอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณให้แก่นักศึกษา
6 สิงหาคม 2566     |      296
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม จัดพิธีครอบครูกิ๋นอ้อ ไหว้ครูศิลปะอย่างบูรณาการ ประจำปี 2566
     วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดพิธีครูครูกินอ้อ ไหว้ครูศิลปะอย่างบูรณาการ ประจำปี 2566 เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงถึงความเคารพนอบน้อมและระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ เกิดตระหนักถึงความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย และอนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นแบบล้านนา ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม     ทั้งนี้ ในรับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รองอธิการบดี มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และกล่าวรายงานความเป็นมาและความสำคัญของพิธีครอบครูกิ๋นอ้อ โดย อาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมฯ และทำพิธีครอบครูกิ๋นอ้อแบบล้านนา โดย ท่านอาจารย์ ดร.พรศิลป์ รัตนชูเดช
6 สิงหาคม 2566     |      278
สโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม จัดโครงการ Arch MJU Tutor 66
     เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566 สโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการ Arch MJU Tutor 66 เพื่อเพิ่มทักษะพื้นฐานในด้านศิลปะและสถาปัตยกรรม และเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ทักษะชีวิตและวิชาชีพเฉพาะทางด้านสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม) ตลอดจนส่งเสริมทักษะการทำงานพื้นฐาน และการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ และการทำงานในอนาคตให้แก่นักศึกษาใหม่      โดยรุ่นพี่ทั้ง 3 สาขา ประกอบด้วย สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ มาเป็นตัวเตอร์ให้ความรู้น้อง ๆ ในสาขาของตนเองตามความถนัดในแต่ละสานวิชาชีพ
17 กรกฎาคม 2566     |      252
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา 2565
เมื่อวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2566 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 ในการนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย และอาจารย์ ดร.วลัยลดา ถาวรมงคลกิจ ร่วมกันประเมินคุณภาพการศึกษาในครั้งนี้
5 กรกฎาคม 2566     |      186
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมโครงการ “ไม้ยืนต้น ป่ายั่งยืน”
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรจง สมบูรณ์ชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรี เหมสันต์, อาจารย์พรทิพย์ จันทร์ราช และตัวแทนนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เข้าร่วมโครงการ “ไม้ยืนต้น ป่ายั่งยืน” เพื่อช่วยกันฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุไฟป่า ด้วยการปลูกต้นไม้รักษาแนวป่า เพิ่มพื้นที่ป่าจากเดิมที่ถูกเผาทำลาย พร้อมหวังว่าพื้นที่ป่านี้ จะช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ และยังเอื้อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของคนในชุมชน โดย มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี และ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และบริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จำกัด บริษัทในเครือฯ พร้อมด้วย อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย, หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.13 (สันป่าตอง), สภาลมหายใจเชียงใหม่, องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก, เทศบาลตำบลบ้านปง พร้อมด้วยเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสาภาคเหนือ 13 สถาบัน ร่วมปลูกต้นไม้ในชุมชนต้นแบบ 8 หมู่บ้านในพื้นที่ อ.หางดง และ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง
30 มิถุนายน 2566     |      124
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม big cleaning
     วันที่ 27 มิถุนายน 2566 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม big cleaning ภายใต้กิจกรรมแม่โจ้อาสาพัฒนามหาวิทยาลัยและชุมชน และกิจกรรม Big Cleaning Day (ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยแม่โจ้) โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างลูกแม่โจ้ด้วยกัน และสร้างความสัมพันธ์อันดีและสาธารณะประโยชน์กับชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย และเป็นการพัฒนากายภาพของคณะ โดยการ ทาสีเส้นจราจรและสัญลักษณ์ต่าง ๆ บนถนน ขอบฟุตบาท ลานจอดรถรอบ ๆ คณะฯ     ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนสี จำนวน 15 แกลลอน และทินเนอร์ผสมสี จำนวน 5 แกลลอน จาก บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้ในกิจกรรมดังกล่าว และได้รับเกียรติจากตัวแทน บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ส่งมอบและสาธิตวิธีการใช้สีอย่างถูกต้อง
27 มิถุนายน 2566     |      225
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
     เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จักคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และรับทราบเกี่ยวกับนโยบายของมหาวิทยาลัย การพัฒนานักศึกษาในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านวิชาการ กิจกรรมนักศึกษา การให้บริการและสวัสดิการ รวมไปถึงเพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้ชีวิตการเป็นนักศึกษา     ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีแก่นักศึกษาใหม่ โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทั้งศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วมกันอย่างหนาแน่น#สถาปัตย์แม่โจ้
26 มิถุนายน 2566     |      120
สโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม จัดโครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษาฯ ประจำปี 2566
     เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 สโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566 ณ CO-MAKER SPACE สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้     เพื่อทบทวนแผนการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2565 และถ่ายทอดองค์ความรู้การดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษาและการบริหารงานสโมสรนักศึกษา และประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนและจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ของคณะ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำนักศึกษาให้แก่นักศึกษา     ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มาเป็นประธานในพิธีเปิด และพบปะผู้นำนักศึกษาของคณะ และกล่าวรายการการจัดโครงการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ ภักดี รองคณบดีฝ่ายพันธกิจพิเศษและเครือข่าย 
22 มิถุนายน 2566     |      126
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565
     เมื่อวันที่ 7,14-16 มิถุนายน 2566 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาตรี ได้แก่ 1) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2) หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม  3) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  และในระดับปริญญาโท ได้แก่ 1) หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม 2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและวางแผนสิ่งแวดล้อม      ในการนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกันประเมินคุณภาพการศึกษาในครั้งนี้
22 มิถุนายน 2566     |      74
ทั้งหมด 15 หน้า