งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โครงการอธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากรหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
      เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบปะบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรคณะได้รับทราบผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่ผ่านมา และเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการเตรียมพร้อมการดำเนินงานในอนาคต พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยน และรับฟังข้อเสนอแนะด้านการพัฒนามหาวิทยาลัย จากผู้บริหารและบุคลากรของส่วนงาน
11 กรกฎาคม 2565     |      552
โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ประจำปี 2565
      เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุม 202 อาคารเรียนใหม่คณะ เพื่อเป็นการทบทวนแผนการดำเนินงาน/โครงการ/กิจรรม ของปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมา และถ่ายทอดองค์ความรู้การดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษาและการบริหารงานสโมสรนักศึกษา พร้อมทั้งประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน และจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ตลอดจนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำนักศึกษาให้กับตัวแทนสโมสรนักศึกษาชุดใหม่
4 กรกฎาคม 2565     |      502
การประชุมบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
      เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรมการประชุมบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้ผู้บริหารได้นำเสนอนโยบาย แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะให้บุคลากรของคณะได้มีส่วนรับรู้และสร้างความเข้าใจร่วมกัน รวมถึงการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านการออกแบบสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการด้านการบริการจัดการ ด้านการจัดการเรียนการสอน และการรับทราบแนวทางการดำเนินงานในปี 2565 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
27 มิถุนายน 2565     |      283
วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ส่งมอบและติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ PM 2.5 (adiDUST) ให้กับคณะสถาปัตย์ฯ ม.แม่โจ้
      เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 อาจารย์ ดร.ชยานนท์ สวัสดีนฤนาท อาจารย์ประจำวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายโชคชัย คงอุดมทรัพย์ นักวิชาการศึกษา และนายอานนท์ ผัดแปง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าดำเนินการติดตั้งและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศ PM 2.5 (adiDUST) ให้กับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งนี้มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ระวี กองบุญเทียม ผู้ช่วยคณบดีคณะสถาปัตย์ฯ แม่โจ้ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิกานต์ ปุระพรหม หัวหน้าศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนทางสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ให้การต้อนรับและนำคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนทางสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม Research and Innovation Center for Sustainability of Architecture and Environment (RIS-AE) พร้อมทั้งร่วมหารือแนวทางการบูรณาการข้อมูลคุณภาพอากาศจาก adiDUST เพื่อต่อยอดโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการร่วมกัน
24 มิถุนายน 2565     |      422
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา 2564
      เมื่อวันที่ 15-17 มิถุนายน 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี ได้แก่ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2) หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม  3) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  และในระดับปริญญาโท ได้แก่ 1) หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม 2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและวางแผนสิ่งแวดล้อม  ในการนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกันประเมินคุณภาพการศึกษาในครั้งนี้ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ เพื่อลดความเสี่ยงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
24 มิถุนายน 2565     |      322
โครงการอบรม “สร้างผู้นำชุมชนผู้สูงอายุรุ่นใหม่”
      เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนทางสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม Research and Innovation Center for Sustainability of Architecture and Environment (RIS-AE) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ สถาบันการศึกษาเครือข่าย ศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน Universal Design Center (UDC ภาคเหนือ) ประกอบไปด้วย 3 สถาบันหลัก ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ศ. ดร.วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ผศ. ดร.วุฒิกานต์ ปุระพรหม และ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย นำโดย ผศ. ดร.ศศิชา สุขกาย ได้ร่วมกันจัดโครงการ “สร้างผู้นำชุมชนผู้สูงอายุรุ่นใหม่” โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส. สู่ชุมชนในเขตภาคเหนือ ซึ่งเป็นจัดโครงการฝึกอบรมครั้งที่ 2 โดยครั้งที่ 1 ที่ผ่านมาได้รับเกียรติจาก UDC-CMU (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) เป็นเจ้าภาพ และครั้งที่ 2 นี้ มี UDC-MJU (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) เป็นเจ้าภาพ ณ ข่วงจันทร์รีสอร์ต ต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ และคาดว่าการจัดโครงการฝึกอบรมในครั้งที่ 3 จะจัดขึ้นใน ณ จ.เชียงราย โดยมี UDC-CRRU (มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย) เป็นเจ้าภาพ       การจัดโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้สูงวัยในพื้นที่อำเภอสันป่าตองและอำเภอใกล้เคียง ซึ่งถือเป็นการต่อยอดจากการจัดอบรมสัมมนา เรื่อง “การสร้างสรรค์ สุข+สภาวะ+แวดล้อม และการออกกำลังกายแฝงเพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของผู้สูงวัย” ที่เกิดจากการศึกษา-ออกแบบปรับปรุงอาคารและสภาพแวดล้อม หมู่บ้านต้นแหนน้อย ต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง ซึ่งเป็นชุมชนที่ได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่นที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ฯ ของสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ และเป็นชุมชนต้นแบบในการปรับปรุง โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำและคนในชุมชนเป็นอย่างดี อาทิเช่น นายกเทศบาลตำบลต่างๆในพื้นที่ อ.สันป่าตอง และพื้นที่ใกล้เคียง และจะมีการขยายผลไปสู่ชุมชนในพื้นที่อื่นๆ ในเขต อ.สันป่าตอง (เทศบาลตำบลยุหว่า ,หนองตองพัฒนา ,อบต.แม่ก๊า ,และเจ้าของพื้นที่ อบต.ท่าวังพร้าว รวมถึงศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ เป็นต้น) โดยผู้จัดโครงการได้ถ่ายทอดความองค์ความรู้สู่ชุมชน ในเรื่อง 1)บทบาทของผู้นำผู้สูงอายุ 2)สิ่งแวดล้อมกับผู้สูงอายุ 3)กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ และที่สำคัญ 4)รวยก่อนแก่ รวมถึงผุ้เข้าร่วมฝึกอบรมสามารถนำเเนวทางการปรับปรุงอาคารและสภาพแวดล้อม ไปใช้ในการพัฒนาพื้นที่เชิงกายภาพ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัยของชุมชนของท่านในอนาคต และเล็งเห็นความเป็นอยู่ที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนและยืนยาวของพี่น้องสูงวัย (และเตรียมเป็นผู้สูงวัย)       นอกจากนี้แล้ว ศูนย์ UDC ได้ให้ความช่วยเหลือในการให้ความรู้ด้านการออกแบบอาคารและสภาพแวดล้อมเพื่อรอบรับคนทุกคน (พิการ เด็ก สูงวัย) ให้กับชุมชน และสามารถให้ความรู้ในการออกแบบกับกองช่าง เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาพื้นที่ได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์
23 มิถุนายน 2565     |      339
กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565
      เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 อ.ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรคณะ ได้แก่ อาจารย์สุระพงษ์ เตชะ นายธวัชชัย มานิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี และนายวิสูตร แดงบุตร ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 ณ พื้นที่ 27 ไร่ สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่อยู่ภายใต้การดูแลของคณะ ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้ โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2565 เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ทรงเจริญพระชนมายุ 44 พรรษา ในวันที่ 3 มิถุนายน 2565 ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้จัดขึ้น
8 มิถุนายน 2565     |      369
การประชุมหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการ ร่วมกับ ผู้แทนจาก บริษัท ไม้อบทวีพรรณ จำกัด
      เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ตัวแทนผู้บริหารและคณาจารย์ของคณะ นำโดย อ.ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร คณบดี พร้อมด้วย อ.ดร.ทำเนียบ อุฬารกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ, ผศ.พันธ์ศักดิ์ ภักดี รองคณบดีฝ่ายพันธกิจพิเศษและเครือข่าย, รศ.ศิริชัย หงษ์วิทยากร, อ.ดิศสกุล อึ้งตระกูล และ อ.วรินทร์ กุลินทรประเสริฐ ได้เข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการ ร่วมกับ ผู้แทนจาก บริษัท ไม้อบทวีพรรณ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาแนวคิดด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมการออกแบบ ก่อสร้าง และอสังหาริมทรัพย์ โดยบูรณาการเข้ากับการบริการวิชาการและการเรียนการสอนของคณะ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในด้านการออกแบบ และพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการ
8 มิถุนายน 2565     |      247
โครงการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมที่ 1"เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน"
      เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมที่ 1 เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมของอาคารเรียนและบริเวณโดยรอบคณะ รวมไปจนถึงการซ่อมบำรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน สร้างบรรยากาศภายในคณะให้เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ก่อนการเปิดภาคเรียน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับคณะและมหาวิทยาลัยเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การเป็น Green University และ Green Office
11 พฤษภาคม 2565     |      305
มอบทุนช่วยเหลือแก่นักศึกษาของคณะที่ประสบอุบัติเหตุ
     เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ตัวแทนผู้บริหารและคณจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ นำโดย อาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร คณบดี, อาจารย์พรทิพย์ จันทร์ราช ผู้ช่วยคณบดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรี เหมสันต์ และอาจารย์สุระพงษ์ เตชะ ได้มอบทุนช่วยเหลือแก่ นายจะชี อาส่า นักศึกษารหัส 6319101002 ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน ที่ได้ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้ม เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะ ทำให้มีอาการเลือดคั่งในสมอง และได้รับการผ่าตัดสมอง ซึ่งในขณะนี้ ได้พักรักษาตัวอยู่ ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีญาติของนักศึกษาคนดังกล่าวเป็นตัวแทนผู้รับมอบทุนช่วยเหลือในครั้งนี้
7 พฤษภาคม 2565     |      255
ร่วมรายการถ่ายทอดสด MJU TALK “ปลูกเรือนถูกทิศชีวิตมีสุข”
     เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.00 น. อาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้เข้าร่วมเป็นแขกรับเชิญในรายการถ่ายทอดสด MJU TALK หัวข้อ “ปลูกเรือนถูกทิศชีวิตมีสุข” ซึ่งเป็นรายการวาไรตี้ทอล์ค ที่จัดขึ้นโดย ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยได้ร่วมเสวนา พูดคุย แลกเปลี่ยน และให้ความรู้ ในประเด็น ดังต่อไปนี้ - การปรับฮวงจุ้ยอย่างไรให้ปัง “ปลูกเรือนถูกทิศชีวิตมีสุข” - ศาสตร์ด้านการออกแบบสภาพแวดล้อมนั้นสำคัญกับคุณภาพชีวิตอย่างไร - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้เหมือนหรือต่างจากสถาบันอื่นอย่างไร - หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ - การเตรียมตัวเข้าเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ซึ่งมีการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ Youtube Channel : MAEJO UNIVERSITY และ Facebook Page MJUChiangmai
7 พฤษภาคม 2565     |      141
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการประหยัดพลังงานเบื้องต้น”
     เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมในหลักสูตร “เทคนิคการประหยัดพลังงานเบื้องต้น” ซึ่งเป็นกิจการภายใต้โครงการสำนักงานสีเขียว Green Office โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิกานต์ ปุระพรหม หัวหน้าศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนทางสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม (RIS-AE) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในครั้งนี้ ผ่านการประชุมออนไลน์โปรแกรม Microsoft Teams โดยมีบุคลากรและนักศึกษาของคณะ รวมไปถึงบุคลากรจากส่วนงานอื่นๆภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก      ซึ่งวิทยากรได้บรรยายให้ความรู้เรื่อง "สถาปัตยกรรมกับการประหยัดพลังงาน" โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ สถานการณ์พลังงานโลกและประเทศไทย การประหยัดพลังงานเบื้องต้น Passive Hibrid การออกแบบอาคารประหยัดพลังงานขั้นสูง (การนำศาสตร์วิจัยสู่การออกแบบจริง) และเกณฑ์การประเมินอาคารเขียว
7 พฤษภาคม 2565     |      292
ทั้งหมด 5 หน้า