งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
         เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 อาจารย์ ดร.ทำเนียบ อุฬารกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ พร้อมด้วย นายธวัชชัย มานิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี เป็นตัวแทนของบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยได้ร่วมกิจกรรมปลูกป่าจิตอาสา เวลา 08.30 น. ณ โครงการพัฒนาบ้านโปงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ค่ายแทนคุณ) ซึ่งจัดขึ้นโดย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้        กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการอบรม โครงการสานต่องานที่พ่อทำมุ่งสู่ป่าต้นแบบ ในโครงการพัฒนาบ้านโปง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตร "ศาสตร์พระราชา ปกปักรักษาผืนป่ายั่งยืน" และได้ร่วมปลูกต้นไม้ ณ บริเวณ โครงการพัฒนาบ้านโปง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ค่ายแทนคุณ)
11 สิงหาคม 2565     |      26
โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบค่ายวิชาการ “Architron”
        เสร็จสิ้นลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบค่ายวิชาการ “Architron” ซึ่งได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษา และเพื่อบริการวิชาการแก่ภาคอุตสาหกรรม และภาคธุรกิจ ตลอดจนส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีผ่านงานออกแบบที่คำนึงถึงความยั่งยืนของสภาพแวดล้อม สนับสนุนให้มีการบริการวิชาการที่เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการกับภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ โดยมุ่งหวังให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ตลอดจนสร้างความเป็นผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักพัฒนาโครงการหรือบุคลากรในภาคอสังหาริมทรัพย์ต่อไป ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีแรก ระหว่างวันที่ 5 - 8 สิงหาคม 2565 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้        ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรของคณะ, คณะผู้บริหารของบริษัท ตลาดแม่โจ้สามัคคี จำกัด, กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาด้านการออกแบบ, กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง ที่ให้การสนับสนุนและเสียสละเวลามาร่วมถ่ายทอดแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานแก่นักศึกษา รวมไปถึง บริษัท เอส ซี จี, ผลิตภัณฑ์คอตโต้ และ CPAC Green Solution ที่ร่วมสนับสนุนการจัดโครงการในครั้งนี้ และได้ทีมนักศึกษาที่ชนะการประกวดออกแบบพื้นที่ตลาดแม่โจ้สามัคคี ซึ่งทางคณะกรรมการได้ร่วมกันตัดสินและคัดเลือกผลงานการออกแบบของนักศึกษา เพื่อที่จะนำไปพัฒนาในพื้นที่จริงต่อไปในอนาคต จากทีมที่เข้ารอบทั้งหมด 5 ทีม ดังต่อไปนี้"รางวัล      ชนะเลิศ" ได้แก่ ทีม "Secret 001"         1. นายนครินทร์ อ่อนตา สาขาวิชาสถาปัตยกรรม         2. นางสาวปุญญิศา กาญจนาภา สาขาวิชาสถาปัตยกรรม         3. นางสาวพรญาณี วังชิ้น สาขาวิชาสถาปัตยกรรม         4. นางสาวฐิตารีย์ ชลิตเลิศรัตน์ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม         5. นายพงศพล ศรีบุญเรือง สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม         6. นายฤชา พงษ์สมร สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์    "รางวัลรองชนะเริศ ทีมที่ 1" ได้แก่ ทีม "FATEC 60"         1. นายณัฎฐนันท์ นันทะระ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม         2. นายปรมินทร์ เกียรติชำ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม         3. นายธนาธร ชำนาญ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม         4. นายศิวกร เจริญวงษ์ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม         5. นางสาวรูสนา ลาแซ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์    "รางวัลรองชนะเริศ ทีมที่ 2" ได้แก่ ทีม "บังบอย 08"         1. นางสาวณัฐวรา วิเศษรจนา สาขาวิชาสถาปัตยกรรม         2. นางสาวปรียาภรณ์ แรกไธสง สาขาวิชาสถาปัตยกรรม         3. นายฟาอิซ เจะอูมา สาขาวิชาสถาปัตยกรรม         4. นางสาวชนิกานต์ เงินเลิศสกุล สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม         5. นางสาวณัฐริกา เต็มบางงอน สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม         6. นายแดง นายคำ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์    "รางวัลชมเชย ทีมที่ 1" ได้แก่ ทีม "SIRIMONGKOL 09"         1. นางสาวจิตสุภา บุญธานี สาขาวิชาสถาปัตยกรรม         2. นายณัชพล วรรราช สาขาวิชาสถาปัตยกรรม         3. นางสาวเณวิกา นุรังษี สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม         4. นางสาวปชิตา เเก้วสิงขรณ์ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม         5. นางสาวภรณ์ทิพย์ ไพรเขียว สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม         6. นายพุฒิพงศ์ แสงทอง สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์    "รางวัลชมเชย ทีมที่ 2" ได้แก่ ทีม "NNAMIA"         1. นายชานนท์ แซ่มั่ว สาขาวิชาสถาปัตยกรรม         2. นายอานนท์ เตชนันท์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม         3. นายฉัตรมงคล ปันชัย สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม         4. นางสาวนภัสสร ทองมูล สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม         5. นางสาวสกุณี พันมูล สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม         6. นายจิณพรต มียวน สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
10 สิงหาคม 2565     |      19
พิธีเปิดงาน Awaken KHUM for Innovation and Creative Economy
        เมื่อวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 18.30 น. อาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เดินทางไปร่วมในพิธีเปิดงาน "Awaken KHUM for Innovation and Creative Economy" ณ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) และวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่จัดขึ้นโดย ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการขยายผลธุรกิจนวัตกรรมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
10 สิงหาคม 2565     |      15
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ร่วมกับ บริษัท ตลาดแม่โจ้สามัคคี จำกัด
        เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 คณะผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ นำโดย อ.ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร คณบดี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ทำเนียบ อุฬารกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ ภักดี รองคณบดีฝ่ายพันธกิจพิเศษและเครือข่าย และ รองศาสตราจารย์ศิริชัย หงษ์วิทยากร พร้อมทั้งผู้แทนจาก บริษัท ตลาดแม่โจ้สามัคคี จำกัด นำโดย คุณสิทธิโชค พนายางกูร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตลาดแม่โจ้สามัคคี จำกัด พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนสถานประกอบการที่มาร่วมเป็นสักขีพยาน ได้ร่วมกันลงนามความร่วมมือทางวิชาการใน "พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ระหว่าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ตลาดแม่โจ้สามัคคี จำกัด" ณ ห้องประชุม 202 อาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้         โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยการบูรณาการความร่วมมือทางด้านวิชาการ บริการวิชาการ งานวิจัย และความร่วมมืออื่นๆ ระหว่างหน่วยงานให้มีความเจริญก้าวหน้า ตลอดจนเสริมสร้างการพัฒนาทักษะการทำงานอย่างมืออาชีพให้กับนักศึกษา เพื่อให้เกิดทักษะการปฏิบัติงานและเป็นผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพต่อไปในอนาคต
5 สิงหาคม 2565     |      48
พิธีเปิดโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบค่ายวิชาการ “Architron”
        เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 08.20 น. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้จัดพิธีเปิดโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบค่ายวิชาการ “Architron” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และ อาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เป็นผู้ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้        โครงการค่ายวิชาการฯ “Architron” นี้เกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท ตลาดแม่โจ้สามัคคี จำกัด โดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษา และเพื่อบริการวิชาการแก่ภาคอุตสาหกรรม และภาคธุรกิจ ตลอดจนส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีผ่านงานออกแบบที่คำนึงถึงความยั่งยืนของสภาพแวดล้อม สนับสนุนให้มีการบริการวิชาการที่เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการกับภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ โดยมุ่งหวังให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ตลอดจนสร้างความเป็นผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักพัฒนาโครงการหรือบุคลากรในภาคอสังหาริมทรัพย์ต่อไป ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีแรก ในระหว่างวันที่ 5 - 8 สิงหาคม 2565 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ โดยมี บริษัท ตลาดแม่โจ้สามัคคี จำกัด เป็นผู้สนับสนุนหลักในการสร้างโอกาสเรียนรู้ให้กับนักศึกษาของคณะ        นอกเหนือจากกิจกรรมปฏิบัติการออกแบบของนักศึกษาแล้ว ในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ยังมีกิจกรรมการบรรยายพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทชั้นนำ จำนวน 6 ท่าน แบ่งเนื้อหาเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ด้านการออกแบบ ประกอบด้วย         1) หัวข้อ “นวัตกรรมในงานอสังหาริมทรัพย์ : เมื่อความยั่งยืนของโลกคือความยั่งยืนของธุรกิจ โดย คุณสริธร อมรจารุชิต Assistant Vice President, ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC)         2) หัวข้อ “ปัจจัยความสำเร็จในการออกแบบศูนย์การค้า : จากยุค New Normal สู่ Metaverse” โดย ดร.จักรกฤษณ์ เหลืองเจริญรัตน์ Studio Director, บริษัท เก็นสเล่อร์ (ประเทศไทย) จำกัด         3) หัวข้อ “บทบาทของงานภูมิสถาปัตยกรรมในศูนย์การค้ายุคใหม่ : ประสบการณ์จากไทยและจีน คุณ ธัชพล สุนทราจารย์ กรรมการผู้จัดการ, บริษัท แลนด์สเคปคอลลาบอเรชัน จำกัด กลุ่มที่ 2 ด้านการบริหารโครงการและการก่อสร้าง ประกอบด้วย         1) หัวข้อ “วิสัยทัศน์ใหม่ในการพัฒนาโครงการคอมมูนิตี้มอลล์” โดย ผู้แทนจาก บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จำกัด         2) หัวข้อ “เทคโนโลยีการก่อสร้างที่เหมาะสมกับอาคารคอมมูนิตี้มอลล์” โดย คุณสุเมธ อัสววิมล General Manager Civil/Structural Engineer Division, บริษัท ว.และสหาย ดีซายน์ จำกัด         3) หัวข้อ “การออกแบบระบบประกอบอาคารสำหรับอาคารคอมมูนิตี้มอลล์” โดย คุณ อรรณพ กิ่งขจี รองกรรมการผู้จัดการ, บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด         และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมถึงผู้ที่ให้การสนับสนุนการจัดโครงการในด้านต่างๆ ประกอบไปด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรชั้นนำภายนอก ผู้แทนจากหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนจากบริษัท ตลาดแม่โจ้สามัคคี จำกัด และ ผู้แทนจากบริษัท SCG คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5 สิงหาคม 2565     |      58
พิธีมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณและเข็มเพชรแม่โจ้ แก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่น ประจำปี 2564
        เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธี และ อาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม เป็นตัวแทนของคณะเข้าร่วมพิธีรดังกล่าว        พร้อมกันนี้ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้จัดพิธีมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณและเข็มเพชรแม่โจ้ ให้แก่อาจารย์ดีเด่นและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่น ประจำปี 2564 ซึ่งมีบุคลากรของคณะที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับโล่รางวัลพร้อมเข็มเพชรแม่โจ้เชิดชูเกียรติดังกล่าว ได้แก่ นายอำนาจ ชิดทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัด สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็น บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นใน "ด้านนวัตกรรมดีเด่น" ประจำปี 2564 
4 สิงหาคม 2565     |      36
การตัดสินผลงานการออกแบบของนักศึกษา รอบคัดเลือก โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบค่ายวิชาการ “Architron”
        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบค่ายวิชาการ “Architron” ในระหว่างวันที่ 5 – 8 สิงหาคม 2565 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและสร้างโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการ ให้แก่นักศึกษา ตลอดจนนำการบริการวิชาการมาบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรของคณะฯ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์การทำโครงการจริง และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาด้านการออกแบบ และกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง ที่เป็นบริษัทชั้นนำของโลก และ/หรือมีผลงานในระดับนานาชาติ ตลอดจนสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการก่อสร้างและการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์อย่างยั่งยืน ระหว่างภาคอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการภายนอกกับ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติงานจริงร่วมกับผู้ประกอบการ ผ่านกิจกรรมค่ายวิชาการ        เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. จึงได้มีการตัดสินคัดเลือกทีมนักศึกษาที่จะเข้ารอบการเก็บตัวเข้าค่ายวิชาการดังกล่าว เพื่อพัฒนาศักยภาพในงานออกแบบโครงการและยกระดับการเรียนรู้เชิงรุกทางสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม และภูมิทัศน์ โดยในรอบคัดเลือกผลงานนี้ ได้รับเกรียติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้ประกอบการจริงในมิติของนักลงทุน จากทีมผู้บริหารตลาดแม่โจ้สามัคคี รวมถึงสถาปนิกอาชีพ ในการคัดประเมินผลงานนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
4 สิงหาคม 2565     |      30
การประชุมหารือเพื่อการจัดกิจกรรมสร้างนวัตกรรม ทางด้านไอทีและการเขียนโปรแกรม
        เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. อาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้ให้การต้อนรับ คุณฉัตรเฉลิม โขสูงเนิน จาก สำนักดีพร้อม โซลูชั่น จำกัด  หรือ "พี่โหน่ง WiNS X" ที่ได้เดินทางมาร่วมหารือและให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมสร้างนวัตกรรมทางด้านไอทีและการเขียนโปรแกรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเทคโนโลยีสมองกลในด้านการพัฒนาเมือง ด้านการเกษตรอัจฉริยะ และงานสื่อสารเชิงอัตลักษณ์องค์กร รวมไปถึงการขับเคลื่อนอุทยานนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์เพื่อตอบโจทย์กำลังคนของอนาคต ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท สิทธิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ, รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิริยะ กาญจนคงคา ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต จากคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ได้มาร่วมกันระดมความคิดเห็น และหาแนวทางในการพัฒนากิจกรรมสร้างสรรค์ทางด้านสารสนเทศ เพื่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต่อไปในอนาคต
4 สิงหาคม 2565     |      24
กิจกรรมการศึกษาดูงาน ในหัวข้อ “การบริหารจัดการองค์กรและการสื่อสารเพื่อประสิทธิภาพในการให้บริการอย่างมืออาชีพ” และลงนามความร่วมมือการศึกษาวิจัยและบริการวิชาการ "แนวทางพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนเพื่อการบูรณาการกิจกรรมทางธุรกิจ กรณีศึกษา พื้นที่ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ณ บริษัท ชอยส์ มินิสโตร์ จำกัด
        เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการอย่างมืออาชีพ และบรรลุตามพันธกิจของคณะ โดยมีตัวแทนผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ จำนวน 18 คน เข้าศึกษาดูงาน ในหัวข้อ “การบริหารจัดการองค์กรและการสื่อสารเพื่อประสิทธิภาพในการให้บริการอย่างมืออาชีพ” ณ บริษัท ชอยส์ มินิสโตร์ จำกัด เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ มาพัฒนาสายงานสนับสนุนวิชาการของคณะ         และในวันเดียวกันนี้ ได้มีการลงนามความร่วมมือในการศึกษาวิจัยและบริการวิชาการ โครงการวิจัย เรื่อง "แนวทางพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนเพื่อการบูรณาการกิจกรรมทางธุรกิจ กรณีศึกษา พื้นที่ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ นำโดยตัวแทนจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้แก่ อ.ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร คณบดี และ ผศ.พันธ์ศักดิ์ ภักดี รองคณบดีฝ่ายพันธกิจพิเศษและเครือข่าย ร่วมกับ ตัวแทนจาก บริษัท ชอยส์ มินิสโตร์ จำกัด ได้แก่ คุณวธัญญู ตันตรานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสนับสนุน พร้อมด้วย คุณบวรเวทย์ ตันตรานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ, คุณปราณี กีฬาแปง ฝ่ายอาวุโสทรัพยากรบุุคล และคุณอภินันท์ จันทร์แดง ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานก่อสร้างและซ่อมบำรุง เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยการบูรณาการความร่วมมือทางด้านวิชาการ บริการวิชาการ งานวิจัย และความร่วมมืออื่นๆ ระหว่างหน่วยงานให้มีความเจริญก้าวหน้า ตลอดจนเสริมสร้างการพัฒนาทักษะการทำงานอย่างมืออาชีพให้กับนักศึกษา เพื่อให้เกิดทักษะการปฏิบัติงานและเป็นผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพต่อไปในอนาคต
29 กรกฎาคม 2565     |      37
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
        เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น. อาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร คณบดีคณถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแแวดล้อม ได้เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน โดยการถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ที่ทางกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี
29 กรกฎาคม 2565     |      22
กิจกรรมการเสวนาเตรียมความพร้อมและติดตามความก้าวหน้าบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม
        เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้จัด “โครงการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้นักศึกษาหลักสูตรการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม : กิจกรรมที่ 2 การเสวนาเตรียมความพร้อมและติดตามความก้าวหน้าบัณฑิตศึกษา” ให้กับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารเรียน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเป็นการติดตามความก้าวหน้าในการจัดทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาและเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาชีพผังเมือง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกร มหาวัน เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ         ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์คณิต ธนูธรรมเจริญ อาจารย์พิเศษจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และอาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เป็นวิทยากรพิเศษร่วมเสวนาในหัวข้อ "การพัฒนาตามศาสตร์พระราชา กับงานด้านการผังเมือง"
29 กรกฎาคม 2565     |      23
โครงการค่ายอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ม.แม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2564-2565
      คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการค่ายอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2564-2565 ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2565 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์นอกห้องเรียน ทางด้านทักษะในการดำเนินชีวิต ทักษะทางสังคม รวมถึงการเสริมสร้างปัญญา คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นผู้นำ และปลูกฝังความตระหนักรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โดยการนำความรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพมาประยุกต์ใช้ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและการพัฒนาสังคม ชุมชน ให้ได้รับประโยชน์สุขอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เก่ง ดี และมีความสุข มีพัฒนาการทางด้านวิชาชีพ ความใฝ่รู้ ความคิดสร้างสรรค์ และจิตสาธารณะต่อสังคม       ซึ่งในปีนี้ ทางคณะได้รับเกียรติจาก วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทางด้านสาขาวิชาชีพ จากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา ในกิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการและกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ "สถาปัตย์รักษ์สิ่งแวดล้อม" ได้แก่       1. คุณอรช บุญหลง อาจารย์พิเศษและผู้ประสานงานด้านนวัตกรรมล้านนาสร้างสรรค์ จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายในหัวข้อ "เส้นทางการทำงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม"       2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรจง สมบูรณ์ชัย อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ บรรยายในหัวข้อ "Hand care for trees ต่อยอดสู่ธุรกิจและความยั่งยืน" และ "หมอต้นไม้" พร้อมด้วยทีมงานจาก Happy Tree ที่มาสาธิตการปีนต้นไม้ใหญ่ให้กับนักศึกษาในฐานการเรียนรู้ "ไปส่องต้นไม้"       3. คุณบุญรักษ์ ธนเจริญโรจน์ ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ประธานกรรมการบริษัท ช้างทอง แลนด์สเคป จำกัด ผู้ได้รับปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ บรรยายในหัวข้อ "ทิศทางการใช้วัสดุและพืชพรรณงานภูมิทัศน์อย่างยั่งยืน"       4. คุณเพชรประกายแก้ว ดวงหฤทัยทิพย์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยทีมงาน Green Library ร่วมบรรยายให้ความรู้และจัดกิจกรรม Workshop "การคัดแยกขยะ" ให้กับนักศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม Green Office และ Green University       นอกจากนี้แล้ว ยังได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากผู้ประกอบการภายนอก ที่เป็นหน่วยงานเครือข่ายทางด้านวิชาชีพของคณะ เพื่อให้การจัดกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ อาทิเช่น บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท ฟอร์ไมก้า (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัท TDesign & Decor, บริษัท Saturn V Studio, กลุ่ม G7, บริษัท บีเคอินเตอร์ จำกัด (Onduline), บริษัทบุญถาวร สาขาเชียงใหม่ และคุณวิชชานนท์ เกษตร ศิษย์เก่าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม เป็นต้น
24 กรกฎาคม 2565     |      77
ทั้งหมด 13 หน้า