งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โครงการฝึกอบรม เรื่อง มาตรฐานการออกแบบห้องน้ำเพื่อทุกคน (Universal Design)
      เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00-16.30 น. บริษัท โตโต้ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ ศูนย์การออกแบบเพื่อคนทุกคน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (UDC MJU) และ ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนทางสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (RISAE)  ได้จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง มาตรฐานการออกแบบห้องน้ำเพื่อทุกคน โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "TOTO Universal Design Standard" และหัวข้อ "เทคโนโลยีและนวัตกรรมสุขภัณฑ์ สำหรับทุกคน"โดยวิทยากรจาก บริษัท โตโต้ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษาและบุคลากร ในด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม ตามหลักแนวคิดของการออกแบบอารยสถาปัตย์ (Universal Design) พร้อมทั้งจัดกิจกรรม Workshop เพื่อให้นักศึกษาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปฏิบัติออกแบบสถาปัตยกรรมห้องน้ำสำหรับทุกคน
21 กรกฎาคม 2565     |      76
กิจกรรมถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565
      เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ณ อาคารพุทธมิ่งมงคล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้พันธกิจการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของคณะ ที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นการตระหนักและการอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นที่ควรค่าแก่การรักษาไว้ให้คนรุ่นหลังได้สืบสานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมคงไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม แต่เนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงมีนโยบายให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยร่วมกันจัดกิจกรรมการบูรณาการด้านทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม เพื่อลดความเสี่ยงและการจัดกิจกรรมซ้ำซ้อน โดยให้ทุกหน่วยงานเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดกิจกรรมการหล่อเทียนและพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565 นี้
21 กรกฎาคม 2565     |      15
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565
      เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  "กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565" ณ ห้องประชุมใหญ่ของคณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย การเตรียมความพร้อมด้านการเรียนการสอน ในศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ New Normal "ความปกติในรูปแบบใหม่" ในลักษณะเฉพาะทางวิชาชีพสถาปัตยกรรมให้กับนักศึกษาใหม่  และเพื่อให้นักศึกษารับทราบแนวปฏิบัติด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา นโยบายการบริหารงาน การวางแผนการศึกษา และการทำกิจกรรมเสริมทักษะความรู้ ตลอดจนให้นักศึกษาใหม่ อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษารุ่นพี่ ได้มีโอกาสพบปะพูดคุย ให้คำแนะนำในด้านต่างๆ ทั้งด้านการเรียน การใช้ชีวิตภายในและนอกมหาวิทยาลัย
21 กรกฎาคม 2565     |      19
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2565
      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี รศ.ศิริชัย หงษ์วิทยากร, ผศ.ดร.นิกร มหาวัน, ผศ.ดร.ลักษณา สัมมานิธิ, ผศ.ดร.วิทยา ดวงธิมา, อ.ดร.ปริญญา ปฏิพันธกานต์ และบุคลากรคณะ ร่วมให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ และชี้แจงแนวทางการเรียนการสอน การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย กฏ ระเบียบ และข้อแนะนำต่างๆ ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้องประชุม 202 อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
21 กรกฎาคม 2565     |      16
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ร่วมกับ บริษัท ชอยส์ มินิสโตร์ จำกัด
      เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 คณะผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ นำโดย อ.ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร คณบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.ณัชวิชญ์ ติกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัย, ผศ.พันธ์ศักดิ์ ภักดี รองคณบดีฝ่ายพันธกิจพิเศษและเครือข่าย, อ.ดร.ทำเนียบ อุฬารกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ, ผศ.ดร.พันธุ์ระวี กองบุญเทียม ผู้ช่วยคณบดี, นายธวัชชัย มานิตย์ ผอ.สำนักงานคณบดี และ อ.ดิศสกุล อึ้งตระกูล ประธานอาจารย์ประจำหลักสูตรสถาปัตยกรรม พร้อมทั้งคณะผู้บริหารจากบริษัท ชอยส์ มินิสโตร์ จำกัด นำโดย คุณวธัญญู ตันตรานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสนับสนุน พร้อมด้วย คุณบวรเวทย์ ตันตรานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ, คุณปราณี กีฬาแปง ฝ่ายอาวุโสทรัพยากรบุุคล และคุณอภินันท์ จันทร์แดง ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานก่อสร้างและซ่อมบำรุง ได้ร่วมกันลงนามความร่วมมือทางวิชาการใน "พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ระหว่าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ กับ บริษัท ชอยส์ มินิสโตร์ จำกัด" ณ ห้องประชุม 202 อาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้       โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยการบูรณาการความร่วมมือทางด้านวิชาการ บริการวิชาการ งานวิจัย และความร่วมมืออื่นๆ ระหว่างหน่วยงานให้มีความเจริญก้าวหน้า ตลอดจนเสริมสร้างการพัฒนาทักษะการทำงานอย่างมืออาชีพให้กับนักศึกษา เพื่อให้เกิดทักษะการปฏิบัติงานและเป็นผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพต่อไปในอนาคต
21 กรกฎาคม 2565     |      45
กิจกรรมบรรยายพิเศษเพื่อสนับสนุนการเสนอบทความทางวิชาการในหัวข้อ “ก้าวย่างสู่ความเป็นนักวิชาการ : ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับบทความทางวิชาการ และวารสาร First Steps into Academia: Introduction to Academic Article and Journal”
      เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษเพื่อสนับสนุนการเสนอบทความทางวิชาการในหัวข้อ “ก้าวย่างสู่ความเป็นนักวิชาการ : ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับบทความทางวิชาการ และวารสาร First Steps into Academia: Introduction to Academic Article and Journal” เพื่อสนับสนุนบุคลากรในการผลิตผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ตลอดจนการต่อยอดบทความสู่งานวิชาการด้านต่าง ๆ ให้กับคณาจารย์ บุคลากรของคณะฯ และผู้สนใจทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทมน เสลานนท์ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, หัวหน้ากองบรรณาธิการบริหารวารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง (Journal of ArchitecturalPlanning Research and Studies JARSและหัวหน้ากองบรรณาธิการบริหารวารสารวิชาการภูมิสถาปัตยกรรม (Landscape Architecture JournalLAJเป็นวิทยากรบรรยายผ่านระบบประชุมออนไลน์ MS-Teams
21 กรกฎาคม 2565     |      20
โครงการอธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากรหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
      เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบปะบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรคณะได้รับทราบผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่ผ่านมา และเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการเตรียมพร้อมการดำเนินงานในอนาคต พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยน และรับฟังข้อเสนอแนะด้านการพัฒนามหาวิทยาลัย จากผู้บริหารและบุคลากรของส่วนงาน
11 กรกฎาคม 2565     |      26
กองพัฒนานักศึกษา เข้าตรวจเยี่ยมและรับฟังข้อมูลการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ของคณะเพื่อการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
      เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จากกองพัฒนานักศึกษา เข้าตรวจเยี่ยมและรับฟังข้อมูลการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม อาทิ เช่น การจัดเตรียมห้องเรียนและอุปกรณ์ด้านการเรียนการสอน, การจัดเตรียมจุดคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 สำหรับบุคลากร นักศึกษา และผู้ใช้อาคาร, เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งจะเปิดภาคเรียนในวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 พร้อมทั้ง รับฟังปัญหา อุปสรรค และหารือแนวทางแก้ไขร่วมกัน
11 กรกฎาคม 2565     |      22
โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ประจำปี 2565
      เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุม 202 อาคารเรียนใหม่คณะ เพื่อเป็นการทบทวนแผนการดำเนินงาน/โครงการ/กิจรรม ของปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมา และถ่ายทอดองค์ความรู้การดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษาและการบริหารงานสโมสรนักศึกษา พร้อมทั้งประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน และจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ตลอดจนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำนักศึกษาให้กับตัวแทนสโมสรนักศึกษาชุดใหม่
4 กรกฎาคม 2565     |      28
การประชุมบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
      เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรมการประชุมบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้ผู้บริหารได้นำเสนอนโยบาย แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะให้บุคลากรของคณะได้มีส่วนรับรู้และสร้างความเข้าใจร่วมกัน รวมถึงการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านการออกแบบสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการด้านการบริการจัดการ ด้านการจัดการเรียนการสอน และการรับทราบแนวทางการดำเนินงานในปี 2565 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
27 มิถุนายน 2565     |      30
โครงการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดล้อม : กิจกรรม Big Cleaning Day “5 ส”
      ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการสนับสนุนด้านการเรียนการสอน เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานของบุคลากร และสร้างความประทับใจต่อผู้มาเยือน โดยเน้นความเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (Ecology University) เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) และสำนักงานสีเขียว (Green Office) โดยได้กำหนดจัดกิจกรรม Big Cleaning Day “5 ส” ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เพื่อขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ซึ่งกิจกรรม Big Cleaning Day “5 ส” ได้นำเอารูปแบบของกิจกรรม 5ส ซึ่งเป็นกระบวนการที่เป็นระบบ อันประกอบด้วย 1) สะสาง การแยกสิ่งของระหว่างของที่จำเป็นต้องใช้ 2) สะดวก การจัดวางหรือจัดเก็บสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ 3) สะอาด การปัดกวาดเช็ดถู สถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ให้สะอาดอยู่เสมอ 4) สุขลักษณะ การรักษาและปฏิบัติ 3ส ได้แก่..สะสาง..สะดวก..สะอาด..ให้ดีตลอดไป 5) สร้างนิสัย การสร้างนิสัยในการมีจิตสำนึกทัศนคติที่ดี ในการปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับ      โดยมีแนวปฏิบัติที่เหมาะสมสามารถนำมาใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้ดีขึ้น ทั้งในส่วนงานด้านการผลิต และด้านการบริการ ซึ่งนำมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรได้อีกทางหนึ่ง ตลอดจนการดูแลสภาพแวดล้อม ให้มีความเหมาะสมต่อการทำงาน เอื้อต่อการเรียนรู้ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่คณะและมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนา Green University, Eco. University ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีต่อการทำงานและเอื้อต่อการเรียนรู้ 3. เพื่อเป็นการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึก ลักษณะนิสัยที่ดี มีวินัย ในการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการทำงานร่วมกันเป็นทีม ให้กับบุคลากร
24 มิถุนายน 2565     |      73
วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ส่งมอบและติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ PM 2.5 (adiDUST) ให้กับคณะสถาปัตย์ฯ ม.แม่โจ้
      เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 อาจารย์ ดร.ชยานนท์ สวัสดีนฤนาท อาจารย์ประจำวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายโชคชัย คงอุดมทรัพย์ นักวิชาการศึกษา และนายอานนท์ ผัดแปง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าดำเนินการติดตั้งและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศ PM 2.5 (adiDUST) ให้กับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งนี้มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ระวี กองบุญเทียม ผู้ช่วยคณบดีคณะสถาปัตย์ฯ แม่โจ้ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิกานต์ ปุระพรหม หัวหน้าศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนทางสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ให้การต้อนรับและนำคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนทางสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม Research and Innovation Center for Sustainability of Architecture and Environment (RIS-AE) พร้อมทั้งร่วมหารือแนวทางการบูรณาการข้อมูลคุณภาพอากาศจาก adiDUST เพื่อต่อยอดโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการร่วมกัน
24 มิถุนายน 2565     |      34
ทั้งหมด 13 หน้า